Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.86-34
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2017 (86)
Przesłanki ogłoszenia upadłości przedsiębiorców – wybrane aspekty prawne

Autorzy: Kinga Flaga-Gieruszyńska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: upadłość przedsiębiorcy przesłanki upadłości niewypłacalność
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:10 (413-422)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel - Celem artykułu jest omówienie dwóch przesłanek ogłoszenia upadłości przedsiębiorców: niewykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych oraz przewyższania wartości majątku dłużnika przez wartość jego zobowiązań. W opracowaniu znajdują się również odniesienia do wzajemnej relacji pomiędzy tymi przesłankami zachodzącej w przypadku dłużników, którzy nie są osobami fizycznymi. Metodologia badania - W artykule zastosowano metodę dogmatyczno-prawną, ponieważ Autorka poddaje analizie każde z tych kryteriów, odnosząc się dorobku literatury przedmiotu i wskazując najistotniejsze praktyczne problemy związane z ich stosowaniem w praktyce orzeczniczej sądów upadłościowych. Wyniki - W wyniku przeprowadzonych analiz w opracowaniu rozstrzygnięto kilka wątpliwości interpretacyjnych odnoszących do stosowania omówionych przesłanek upadłości, co stanowi o zasadności oraz wartości teoretycznej i praktycznej poczynionych rozważań. Oryginalność/wartość - Podstawową wartością artykułu jest rozwiązanie problemów praktycznych istotnych dla przedsiębiorców i innych podmiotów zagrożonych upadłością.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamus, R. (2014). Komentarz do art. 11 PrUpadłNapr. W: Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Warszawa: Legalis (wersja elektroniczna).
2.Doroszewski, W. (red.) (2016). Słownik języka polskiego. Warszawa: PWN. Pobrano z: http://www.sjpd.pwn.pl/haslo/niewyp%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/.
3.Gurgul, S. (2016). Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Warszawa: Legalis.
4.Hrycaj, A. (red.) (2016). Prawo upadłościowe. System Prawa Handlowego. Warszawa: Legalis.
5.Orzeczenie SN (1936). Orzeczenie SN z 29 lutego 1936 r. C II 2907/35, OSNC 1936, nr 9, poz. 366.
6.Orzeczenie SN (1938). Orzeczenie SN z 29 kwietnia 1938 r. C III 487/38, LexisNexis nr 302813, OSN 1939, nr 5, poz. 199.
7.Postanowienie SN (2002). Postanowienie SN z 19 grudnia 2002 r. V CKN 342/2001, Lexis.pl nr 377927.
8.Postanowienie SN (2004). Postanowienie SN z 3 marca 2004 r. III CK 360/2002, Lexis.pl nr 1852296.
9.Ustawa (2000). Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Dz.U. 2013, poz. 1030 ze zm.
10.Ustawa (2003). Ustawa z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe. Tekst jedn. Dz.U. 2015, poz. 233.
11.Ustawa (2015). Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Tekst jedn. Dz.U. 2016, poz. 1574.
12.Uzasadnienie projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Druk Sejmu VII kadencji nr 2824. Pobrano z: http://www.sejm.gov.pl.
13.Witosz, A. (red.) (2014). Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Warszawa: Lex.
14.Wyrok WSA (2010). Wyrok WSA w Szczecinie z 17 marca 2010 r. I SA/Sz 876/2009, Lexis.pl nr 8120636.
15.Wyrok WSA (2011). Wyrok WSA w Łodzi z 10 listopada 2011 r. III SA/Łd 589/2011, Lexis.pl 3879424.
16.Wyrok SA (2016). Wyrok SA w Krakowie 27 kwietnia 2016 r. I ACa 1858/15, Legalis.
17.Zimmerman, P. (2016). Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Warszawa: Legalis.