Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.86-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2017 (86)
Ryzyko rynkowe inwestycji w akcje na GPW w Warszawie w latach 2009 - 2015. Analizy branżowe.

Autorzy: Iwona Konarzewska ORCID
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Słowa kluczowe: VaR metoda PCA optymalny portfel inwestycyjny ryzyko inwestowania CVaR
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:14 (33-46)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel - W pracy podjęto temat analizy ryzyka rynkowego inwestycji w akcje w ujęciu branżowym. Analiza przeprowadzona została na podstawie kształtowania się wartości indeksów branżowych: 11 indeksów sektorowych o charakterze dochodowym oraz 28 indeksów branżowych o charakterze cenowym. Przedmiotem zainteresowania była także współzależność liniowa stóp zwrotu z inwestycji w akcje spółek z różnych sektorów gospodarki oraz wyłonienie branż, w które warto inwestować. Metodologia badania - Wyznaczono wartości klasycznych miar ryzyka i miar zagrożenia dla różnych sektorów gospodarki wykorzystując dane o tygodniowych stopach zwrotu z indeksów. Dynamikę siły współzależności rynku giełdowego badano wykorzystując miarę stopnia uwarunkowania macierzy kowariancji. Zastosowana została metoda głównych składowych (Principal Component Analysis PCA), pozwalająca na redukcję czynników ryzyka do kilku, opisujących nie mniej niż 75% zmienności stóp zwrotu z indeksów branżowych. Przedstawiono składy optymalnych portfeli indeksów przy kryterium minimalizacji ryzyka inwestowania mierzonego za pomocą: wariancji stopy zwrotu, VaR (Value-at-Risk), CVaR (Conditional Value-at-Risk) oraz maksymalizacji użyteczności. Do konstrukcji portfeli wykorzystano metodę symulacji historycznej oraz dane dla okresu 06.01.2012 – 26.08.2016. Wynik – Zbadano siłę współzależności rynku - silna współzależność obserwowana była zwłaszcza w okresach spadkowych. Wyróżnione w portfelach „optymalne” branże to przemysły: chemiczny, farmaceutyczny, materiałów budowlanych oraz usługi: energetyczne, hotele i restauracje, informatyczne. Oryginalność/Wartość – Oryginalność pracy polega na przeprowadzeniu badania empirycznego, w którym, obok klasycznego statystycznego podejścia do analizy ryzyka rynkowego i analizy portfelowej zaproponowano także badanie siły współzależności rynku giełdowego z wykorzystaniem stopnia uwarunkowania macierzy kowariancji stóp zwrotu z indeksów sektorowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Jajuga, K.. (red.) (2007). Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
2.Jorion, P. (2001). Value at Risk, 2nd ed. , McGraw-Hill, New York.
3.Kijek A. (2013). Ryzyko sektorowe przemysłu przetwórczego.Modelowanie i ocena, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
4.Konarzewska, I. (2012). Niepewność i ryzyko rynkowe inwestycji w akcje. Studium metodologiczno-empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
5.Łuniewska M., Tarczyński W. (2006). Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
6.Morrison, D. F. (1990). Wielowymiarowa analiza statystyczna, PWN, Warszawa.
7.Trzaskalik T. (red.) (2006). Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym, PWE, Warszawa.
8.Trzpiot G. (red.) (2010). Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego, PWE, Warszawa.