Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.86-35
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2017 (86)
Indeksy hedoniczne cen jako sposób wyznaczania zmian cen na rynku nieruchomości mieszkalnych

Autorzy: Urszula Gierałtowska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Putek-Szeląg Ewa
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: regresja hedoniczna indeksy cenowe rynek nieruchomości mieszkaniowych
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:12 (423-434)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – zasadniczym celem artykułu jest prezentacja wyników estymacji hedonicznych modeli cen oraz indeksów cen lokali mieszkalnych skonstruowanych na podstawie danych na temat transakcji zawieranych na szczecińskim rynku nieruchomości. Metodologia badania – w artykule dokonano estymacji hedonicznych modeli cen nieruchomości mieszkalnych (modeli liniowych i ln-liniowych). Badania przeprowadzono na szczecińskim rynku nieruchomości mieszkalnych w latach 2012–2015. Dodatkowo wyznaczono wskaźniki cen nieruchomości (wykorzystując formułę Laspeyresa i Paaschego) i zestawiono je z powszechnie stosowanymi metodami pomiaru dynamiki cen lokali mieszkalnych – średnią i medianą. Wynik – wyniki estymacji modeli hedonicznych nie są zadowalające. Wynikają przede wszystkim z kiepskiej jakości danych wejściowych, dlatego istnieje potrzeba tworzenia i ulepszania baz danych o rynku nieruchomości w Polsce (także w ujęciu lokalnym), co przyczyni się do poprawy jakości estymowanych modeli hedonicznych, a co za tym idzie indeksów cen nieruchomości mieszkalnych. Oryginalność/Wartość – praca stanowi wkład do badań i dyskusji nad sposobem wyznaczania zmian cen na rynku nieruchomości mieszkalnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gierałtowska, U. (2010). Inwestycje na rynku nieruchomości w warunkach polskich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 612. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 28, 343–356.
2.Kucharska-Stasiak, E. (2006). Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Putek-Szeląg, E. (2012). Analiza szczecińskiego rynku nieruchomości w latach 2007–2010. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 731. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 26, 275–283.
4.Triplett, J.E. (2006). Handbook on Hedonic Indexes and Quality Adjustments in Price Indexes. Paris: OECD.
5.Widłak, M. (2010). Metody wyznaczania hedonicznych indeksów cen jako sposób kontroli zmian jakości dóbr. Wiadomości Statystyczne, 9 (592), 1–26.