Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.86-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2017 (86)
Analiza siły fundamentalnej spółek w sektorze deweloperskim notowanych na GPW w Warszawie

Autorzy: Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska
Uniwersytet Szczeciński

Iwona Foryś
Instytut Ekonometrii i Statystyki WNEiZ Uniwersytet Szczecoński
Słowa kluczowe: sektor deweloperski rynek nieruchomości siła fundamentalna wskaźnik siły fundamentalnej
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:14 (7-20)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel - Celem artykułu jest ocena siły fundamentalnej spółek deweloperskich notowanych na GPW w Warszawie. Celem pośrednim jest określenie sytuacji w sektorze deweloperskim oraz koniunktury na rynku nieruchomości w badanym okresie. Metodologia badania - W badaniu wykorzystano koncepcję siły fundamentalnej spółek, a do jej pomiaru odpowiednio skonstruowane wskaźniki siły fundamentalnej (WSF). W sposób syntetyczny odniesiono się do sytuacji w sektorze deweloperskim i na rynku nieruchomości. Dane do analizy pochodziły z Notoria Serwis 2016, WGPW oraz z GUS. Badanie obejmowało lata 2011-2015. Wynik - W wyniku analizy zrealizowano postawione cele badawcze. Zastosowanie koncepcji siły fundamentalnej i jej pomiaru umożliwiło w sposób syntetyczny na odniesienie się do analizowanej problematyki. Badanie potwierdziło dysproporcje występujące w tym zakresie. Oryginalność/Wartość - Przeprowadzone badanie wpisuje się w obszary implementacji siły fundamentalnej i jej pomiaru w procesie analizy i oceny sektora deweloperskiego i wskazuje na utylitarny charakter koncepcji siły fundamentalnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bełej M., Cellmer R. (2014). The effect of macroeconomics factors on changes in real estate prices - response and interaction, Acta Scientarium Polonorum. Oeconomia, Nr 13(2), s. 5-16.
2.Batóg B., Foryś I. (2016). Badanie aktywności deweloperów na polskim rynku mieszkaniowym z wykorzystaniem metody analogii czasowo-przestrzennych, ZN nr 1 (949), , Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 71-88.
3.Bryx M. (2007). Rynek nieruchomości - system i funkcjonowanie, Warszawa: Poltext,.
4.Foryś I. (2011). Społeczno – gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Ujęcie ilościowe, Szczecin: WN Uniwersytetu Szczecińskiego.
5.Foryś I. (2010). Apartment Price Indices on the Example of Cooperative Apartments Sale Transaction, Folia Oeconomica Stetinensia, 2010, /2, nr 9(17), s. 72-82.
6.Foryś I., Kokot S., Putek E. (2006). Aspekty ekonomiczno-finansowe w zarządzaniu nieruchomościami,. W: J.Hozer (red.), Podstawowe wiadomości z zakresu zarządzania nieruchomościami, Szczecin: KEiS, Uniwersytet Szczeciński, s. 60-101.
7.Foryś I. (2015). Development potential evaluation of regional real estate markets using GIS tool. W: A. Muczyński (red.), Real Estate Management: Spatial analysis supported by GIS tools, Zagreb: Croatian Information Technology Society, s. 16-38.
8.Gierałtowska U., Putek-Szeląg E. (2015). Inwestowanie pośrednie na rynku nieruchomośc. W: Tarczyński W., Majewski S (red.), Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie. Szczecin: ZN Uniwersytet Szczeciński, Nr 862 Nr 75 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, s. 159-171.
9.Hozer J. (red). (2008). Kryzys giełdowy a rynek nieruchomości. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
10.Kanak E. (2014). Identyfikacja i ocena strategii rynkowych deweloperów na wrocławskim rynku nieruchomości mieszkaniowych. Wrocław: Nauki o Zarządzaniu Management Science, UE we Wrocławiu 2(19).
11.Kokot S., Bas M. (2015). The Comparative Analysis of Asking and Traded Price Indices in Different Floor Area Subsegments of the Residential Property Market. Real Estate Management and Valuation , Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 23, No. 3/2015, s. 14-25.
12.Mikołajewicz G. (2010). Siła fundamentalna przedsiębiorstwa i czynniki ją kształtujące. Ujęcie modelowe, (rozprawa doktorska), Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, http://www.wbc.poznan.pl/Content/161923/S4225GrzegorzMiko%C5%82ajewicz.pdf)
13.Peiser R.B. , Frey A.B. (2003). Professional Real Estate Development. Washington D.C.: The Urban Land Institute, s.3.
14.Prajsnar A. (2016). Deweloperska ruletka trwała aż 20 lat (dostęp z dnia: 2016-05-04): http://www.bankier.pl/wiadomosc/Deweloperska-ruletka-trwala-az-20-lat-7368419.html (06.11.2016 r.)
15.Putek-Szeląg E. (2013). Rynek nieruchomości rolnych w województwie zachodniopomorskim na tle kraju. W: J. Hozer, W. Kuźmiński (red.), Analiza i diagnoza rozwoju rolnictwa w województwie zachodniopomorskim, , Szczecin: IADiPG, s. 74-83.
16.Tarczyńska-Łuniewska M. (2013). Metody WAP i ich wykorzystanie w definiowaniu wskaźnika siły fundamentalnej (WSF) – aspekty teoretyczne. W: W. Tarczyński (red.), Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Szczecin: ZN US Nr 616, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 29.
17.Tarczyński W., Foryś I. (2003). Rentowność inwestycji w nieruchomości i na rynku kapitałowym. W: J. Hozer (red.), Rynek nieruchomości pomorza zachodniego - stan i perspektywy, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, IADiP, M-EXPO, s. 11-18.
18.Tarczyński W. (1994). Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe. Przegląd Statystyczny Nr 3/1994.
19.Tarczyński W. (2002). Fundamentalny portfel papierów wartościowych. Warszawa: PWE.
20.Trojanowski D. (2004). Kim jest deweloper?, Warszawa: Nieruchomości C. H. Beck, nr 2.
21.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz.U. z 2000 roku Nr 80, poz. 903 z późn. zm.).
22.Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2011 roku Nr 232, poz 1377)
23.Raport z badania rynku budownictwa mieszkaniowego – rynek pierwotny, UOKK, Warszawa, marzec 2014