Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.87/2-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2017
Karta podatkowa jako stymulanta rozwoju mikroprzedsiębiorczości w gminach

Autorzy: Arkadiusz Żabiński
dr
Słowa kluczowe: system podatkowy opodatkowanie przedsiębiorstw finanse JST
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (101-110)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Streszczenie: Cel – Celem artykułu jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie dlaczego karta podatkowa, mimo swych zalet, systematycznie traci na popularności oraz jakie zmiany w jej konstrukcji są niezbędne, aby omawiana preferencyjna forma opodatkowania dochodów stała się ważnym narzędziem polityki prorozwojowej prowadzonej przez gminy. Metodologia badania – Krytyczna analiza literatury przedmiotu, analiza aktów prawnych, danych statystycznych Ministerstwa Finansów. Wynik – Preferencje jakie niesie ze sobą korzystanie z omawianej formy podatku dochodowego od osób fizycznych, odpowiednio zastosowane, mogą być wykorzystane w rozwoju przedsiębiorczości i promowaniu wzrostu zatrudnienia. W sprzeczności z realizacją tych celów stoi jednak poziom obciążeń fiskalnych, jakie niesie ze sobą korzystanie z tej formy opodatkowania. W konsekwencji osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wybierają zasady ogólne podatku dochodowego rezygnując z karty podatkowej. Ma to swoje negatywne skutki dla budżetów gmin. Oryginalność/wartość – Kluczową wartością opracowania jest analiza elementów konstrukcji opodatkowania dochodów w formie karty podatkowej, wykazania błędów zawartych w tej konstrukcji, prowadzących do spadku popularności omawianej formy opodatkowania oraz wskazanie możliwości wykorzystania karty podatkowej do prowadzenia aktywnej polityki prorozwojowej w gminach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracowników do 9 osób w 2002 r. Informacje i opracowania statystyczne (2003). Warszawa: GUS.
2.Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracowników do 9 osób w 2003 r. Informacje i opracowania statystyczne (2004). Warszawa: GUS.
3.Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracowników do 9 osób w 2004 r. Informacje i opracowania statystyczne (2005). Warszawa: GUS.
4.Gajl, N. (1995). Modele podatkowe: podatki dochodowe. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
5.Gomułowicz, A., Małecki, J. (2011). Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis.
6.Owsiak, S. (2013). Finanse publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Patrzałek, L. (2010). Finanse samorządowe. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
8.Sokołowski, J. (1994). Strategia podatkowa przedsiębiorstwa. Jak zmniejszyć obciążenia podatkowe. Warszawa: PWE.
9.Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. z 1998 r., nr 144, poz. 930 z późn. zm.
10.Wysocka-Fronczek, M. (2015). Podatki 2015, PIT, CIT, VAT. Warszawa: LEGIS.