Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.87/2-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2017
Znaczenie ksiąg rachunkowych w określaniu podstawy opodatkowania

Autorzy: Jolanta Iwin-Garzyńska ORCID
Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Słowa kluczowe: księgi rachunkowe podatek dochodowy rzetelność
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (161-168)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Streszczenie: Cel artykułu – Ukazanie istoty ksiąg rachunkowych w obliczaniu podstawy opodatkowania w podatku dochodowym na tle teorii podatku. Metodologia badania – Wykorzystano metodę analizy literatury oraz krytycznej analizy norm prawa podatkowego i rachunkowego, zapisów ustawy ordynacja podatkowa, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wynik – Dzięki przeprowadzonym badaniom przedstawiono definicje podatku w świetle nauki finansów i rachunkowości oraz kategorii rzetelności ksiąg rachunkowych. Oryginalność/wartość – Wartością dodaną publikacji jest oryginalne przedstawienie podatkowego aspektu ksiąg rachunkowych i ich znaczenia dla wymiaru podatku dochodowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzezin, W. (1998). Ogólna teoria rachunkowości. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
2.Dobija, M. (2005). Teoria rachunkowości w zarysie. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
3.Dzwonkowski, H. (red.) (2010). Prawo podatkowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
4.Dzwonkowski, H., Zgierski, Z. (2006). Procedury podatkowe. Warszawa: Difin.
5.Gabrusiewicz, W., Kamieniecka, M. (2007). MSR 12 Podatek dochodowy. Warszawa: Difin.
6.Gaudemet, P.M., Molinier, J. (2000). Finanse publiczne. Warszawa: PWE.
7.Gmytrasiewicz, M., Peche, T., Świderska, G. (1980). Teoretyczne podstawy rachunkowości. Warszawa: PWN.
8.Gomułowicz, A., Małecki, J. (2004). Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis.
9.Górski, J. (1975). Metody poznawcze rachunkowości. Warszawa: PWE.
10.Hendriksen, E.A., van Breda, M.F. (2002). Teoria rachunkowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Iwin-Garzyńska, J. (2010). Szkice o kapitale i podatkach w istocie nauki finansów przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
12.Iwin-Garzyńska, J. (2011). Kapitał i podatki w nauce finansów przedsiębiorstw. Finanse, 4, 117–133.
13.Jarugowa, A. (1991). Niektóre wyznaczniki rozwoju rachunkowości. W: A. Jaruga (red.), Współczesne problemy rachunkowości. Warszawa: PWE.
14.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U.1997.78.483.
15.Malinowski, D.M. (2006). Badanie ksiąg podatkowych w kontroli i postępowaniu podatkowym. Przegląd Podatkowy, 9, 3–4.
16.Modzelewski, W. (red.) (1999). Komentarz do ustawy o podatku dochodowym, Instytut Studiów Podatkowych, Warszawa 1999.
17.Olszowy, W. (1994). Podejmowanie decyzji podatkowej i jej sądowa kontrola w Polsce. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
18.Remlein, M. (2014). Teoria a nauka rachunkowości. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2 (4).
19.Skrzywan, S. (1937). Wpływ ustawodawstwa podatkowego na księgowość i bilanse przedsiębiorstw oraz znaczenie gospodarcze i skutki tego wpływu (s. 1–17). Katowice, za: Gabrusiewicz, W., Kamieniecka, M. (2007).
20.MSR 12 Podatek dochodowy. Warszawa: Difin.
21.Świderska, G.K., Więcław, W. (red.) (2009). Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Warszawa: Difin.
22.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, t.j. Dz.U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.
23.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 ze zm.
24.Wilk, J., Zagrodnik, J. (2007). Kodeks karny skarbowy. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
25.Wolińska, E. (1997). Rachunkowość finansowa w świetle podatku dochodowego. Warszawa: FRRwP.
26.Wyrok NSA z dnia 21 listopada 1996 r., SA/Rz 1149/95.
27.Wyrok NSA z dnia 21 listopada1996 r., SA/Rz 1149/95, za: Modzelewski, W. (red.) (1999). Komentarz do ustawy o podatku dochodowym. Warszawa: Instytut Studiów Podatkowych.
28.Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 24 marca 2011 r. sygn. Akt I SA/Gd 879/08, publ. Lex 786725.
29.Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 30 września 2015 r. sygn. Akt I SA/Gd 1032/15.
30.Wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 września 2006 r. sygn. akt III SA/Wa 2025/2006, Omega LEX 279065.