Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/2-16
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017
Efektywne obciążenie podatkiem dochodowym małych podatników

Autorzy: Anna Leszczyłowska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: podatek dochodowy efektywna stawka podatku EATR małe przedsiębiorstw
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (251-260)
Klasyfikacja JEL: H25 K34
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem artykułu jest ustalenie wysokości efektywnego przeciętnego obciążenia podatkowego w grupie przedsiębiorstw posiadających status tak zwanego małego podatnika w podatku dochodowym. Metodologia badania – w badaniu wykorzystano metodę ustalania efektywnej przeciętnej stopy podatku dochodowego (effective average corporate tax rate – EATR) opartej na przepływach pieniężnych i rozumianej jako wielookresowa stopa podatku dochodowego. Wykorzystano przy tym dane empiryczne pochodzące z bazy Amadeus za lata 2012–2015. Zastosowana procedura pozwoliła na uwzględnienie zróżnicowania badanych podmiotów pod względem płynności finansowej, która jest istotnym parametrem w kontekście obowiązku zapłaty zobowiązań podatkowych. Obliczono statystyki opisowe oraz przeprowadzono nieparametryczny test zgodności między populacjami. Wynik – różnica między EATR spółek z dodatnimi i ujemnymi przepływami pieniężnymi jest statystycznie istotna. Mediana EATR u podatników z ujemnymi przepływami pokrywa się z nominalną stawką pdop wynoszącą 19%, zaś u podatników z dodatnimi przepływami wynosi ona 31%. Grupa przedsiębiorstw o ujemnej sumie cash flow charakteryzuje się większą zmiennością EATR. Wraz z przechodzeniem do kolejnych kwartyli EATR w przypadku firm z ujemnymi przepływami rośnie wolniej niż w przypadku spółek z dodatnim cash flow, co wskazywałoby na generalnie niższe obciążenie podatkiem dochodowym małych podatników z ujemnymi przepływami. Oryginalność/wartość – badanie ma charakter empiryczny. Pozwala ono na ustalenie EATR małych podatników w Polsce. Jego wyniki mogą stanowić element dyskusji na temat obciążeń podatkowych przedsiębiorstw szczególnie istotny w kontekście rosnącego zainteresowania podatkowymi środkami wsparcia małych i średnich podmiotów w Unii Europejskiej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Egger, P., Loretz, S., Pfaffermayr, M., Winner, H. (2008). Firm-specific Forward-looking Effective Tax Rates. Oxford University Centre for Business Taxation, working paper 08/11.
2.Finke, K., Heckemeyer, J., Reister, T., Spengel, C. (2013). Impact of Tax-Rate Cut cum Base-Broadering Reforms on Heterogeneous Firms: Learning from the German Tax Reform of 2008. Finanz Archiv, 69, 72–114.
3.Finkenzeller, M., Spengel, C. (2004). Measuring the Effective Levels of Company Taxation in the New Member States: A Quantitative Analysis. European Commission working paper no. 7.
4.Fullerton, D. (1984). Which Effective Tax Rate? National Tax Journal, 37 (1), 23–41. Gofin. Pobrane z: http://www.gofin.pl/podatki/17,1,61,209596,jednorazowa-amortyzacja-w-2017-r.html (10.08.2017).
5.GUS (2014). Pobrane z: http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-rentownosci-piecioletnich-obligacji-skarbowych-emitowanych-na-dzienpoprzedzajacy-dzien-30-czerwca-2014-r-,286,1.html (31.03.2017).
6.GUS (2015). Pobrane z: http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-rentownosci-piecioletnich-obligacji-skarbowych-emitowanych-na-dzien-poprzedzajacy-dzien-30-czerwca-2015-r-,286,2.html (31.03.2017).
7.Infor. Pobrane z: http://ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/amortyzacja/747307,Limit-jednorazowej-amortyzacji-w-2017-r.html (31.03.2017).
8.Leszczyłowska, A. (2015). Deductibility of Provisions under the CCCTB Proposal and Its Effects on Companies: The Case of Poland. European Financial and Accounting Journal, 10 (4), 19–31.
9.Leszczyłowska, A. (2016). Provisions for Future Liabilities and Effective Corporate Income Tax Rate. Gospodarka Narodowa, 3 (283), 57–72.
10.Nicodème, G. (2001). Computing Effective Corporate Tax Rates: Comparisons and Results. European Commission, Economic Paper no. 153.
11.Oestreicher, A., Koch, R. (2008). Corporate Average Tax Rates under the CCCTB and Possible Methods for International Loss-offset. Georg-August Universität Göttingen, Working Paper No. 08-001, Göttingen.
12.Reister, T., Spengel, C., Heckemeyer, J.H., Finke, K. (2008). ZEW Corporate Taxation Microsimulation Model (ZEW TaxCoMM). ZEW Discussion Paper No. 08-117,
13.Mannheim. Sobiech, J. (2004). Opodatkowanie w strategiach finansowych przedsiębiorstw. W: A. Pomorska (red.), Polski system podatkowy. Założenia a praktyka (s. 375–381). Lublin: Wyd. UMCS.
14.Ustawa z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. t.j. Dz.U. 2016, poz. 1888, z późn. zm.
15.Ustawa z 2.07.2004 o swobodzie działalności gospodarczej. t.j. Dz.U. 2016, poz. 1829, z późn. zm