Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/2-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017
Unia rynków kapitałowych - szanse i zagrożenia z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa

Autorzy: Maciej Pawłowski
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: unia rynków kapitałowych rynek kapitałowy Unia Europejska MSP finanse
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:8 (165-172)
Klasyfikacja JEL: G15 G18 G21 G23
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – ocena koncepcji powstania unii rynków kapitałowych z jednoczesną próbą identyfikacji szans i zagrożeń implementacji tego projektu z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstw. Metodyka badania – artykuł poświęcony jest projektowi unii rynków kapitałowych. W związku z brakiem dotychczasowych doświadczeń rynkowych w przedmiocie rozważań w artykule wykorzystano metody analizy jakościowej, koncentrując się na krytycznej analizie i ocenie rozwiązań formalnoprawnych unii rynków kapitałowych. Wynik – w rezultacie prowadzonych analiz podjęto próbę wyszczególnienia szans i zagrożeń powołania do życia unii rynków kapitałowych. Oryginalność/wartość – niniejsza publikacja wpisuje się w nurt dyskusji poświęconej inicjatywom podejmowanym przez Komisję Europejską w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej i aktywności gospodarczej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Action Plan on Building a Capital Markets Union (2015). European Commission. Pobrane z: www.ec.europa.eu (26.06.2017).
2.Feedback Statement on the Green Paper “Building a Capital Markets Union” (2015). Commission Staff Working Document, European Commission. Pobrane z: www.ec.europa.eu (26.06.2017).
3.Giovannini, A., Mayer, C., Micossi, S., Noia, D.C., Onado, M., Pagano, M., Polo, A. (2015). Restarting European Long-Term Investment Finance. London: CEPR.
4.GPW. Unia rynków kapitałowych. Stanowisko GPW w sprawie koncepcji rynków kapitałowych. Pobrane z: www. gpw.pl (1.07.2017).
5.Green Paper. Building a Capital Markets Union (2015). European Commission. Pobrane z: www.ec.europa.eu (26.06.2017).
6.Janc, A., Mikołajczak, P., Waliszewski, K. (2016). Europejska unia rynków kapitałowych. Warszawa: CeDeWu.
7.Juncker, J.C. (2014). Nowy początek dla Europy: Mój program na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych. Pobrane z: www.ec.europa.eu (26.06.2017).
8.KDPW (2015). Tworzenie unii rynków kapitałowych. Uwagi GK KDPW do Zielonej Księgi. Pobrane z: www. kdpw.pl (1.01.2017).
9.Mrzygłód, U. (2011). Procesy integracyjne na rynkach kapitałowych Unii Europejskiej. Warszawa: NBP.
10.Pilecka, A. (2007). Plan działania w zakresie usług finansowych (FSAP) – założenia, realizacja i wpływ na rynki finansowe w Unii Europejskiej. Bank i Kredyt, 2.
11.Solarz, J.K. (2015). Porównanie Unii bankowej z Unią rynków kapitałowych. Przyczynek do teorii hybrydowego pośrednictwa finansowego. W: B. Kożuch, J. Trippner-Hrabi (red.), Aspekty koncepcji zarządzania humanistycznego w zarządzaniu publicznym. Warszawa, Łódź: Wyd. Społecznej Akademii Nauk.
12.Soroka, I. (2016). Unia Rynków Kapitałowych – wspływ na rynek kapitałowy w Polsce. W: T. Czerwińska, A. Nowak (red.), Rynek kapitałowy – efektywność i ryzyko (s. 16–27). Warszawa: Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
13.Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej w sprawie ukończenia tworzenia unii rynków kapitałowych (2016). Kancelaria Senatu. Pobrane z: www.senta.gov.pl (26.06.2017).
14.Valiante, D. (2016). Europe’s Untapped Capital Market. Rethinking Financial Integration after the Crisis. London: Rowman & Littlefield International Ltd.
15.Waliszewski, K. (2015). Unia bankowa i unia rynków kapitałowych – analiza porównawcza europejskich projektów integracyjnych w obszarze finansowym. Nauki o Finansach, 2 (23), 127–142