Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/1-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Model zbilansowanej karty wyników pracownika naukowo-dydaktycznego rozpoczynającego karierę zawodową – wybrane zagadnienia

Autorzy: Ilona Kędzierska-Bujak
Słowa kluczowe: zbilansowana karta wyników pracownik uczelni
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (83-94)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem artykułu jest przedstawienie propozycji zbilansowanej karty wyników, którą można stworzyć dla pracownika naukowo-dydaktycznego rozpoczynającego karierę zawodową. Metodologia badania – artykuł został napisany na podstawie badań literaturowych i przemyśleń autorki oraz przy zastosowaniu metody dedukcji. Wynik – możliwe jest stworzenie zbilansowanej karty wyników dla pracownika naukowo-dydaktycznego, który rozpoczyna swoją pracę na uczelni. Osobista zbilansowana karta wyników pozwoli pracownikowi na znalezienie równowagi pomiędzy jego celami zawodowymi oraz życiowymi, co z kolei sprawi, że stanie się on bardziej efektywny i zmotywowany do działania. Dzięki połączeniu celów pracownika z celami uczelni można podnieść skuteczność realizacji strategii uczelni. Jednocześnie dzięki świadomości, w jakim stopniu założone przez niego cele oraz wyznaczone mu zadania są zrealizowane, będzie możliwe określenie konieczności wprowadzenia działań korygujących w dziedzinach, w których nie udało mu się osiągnąć wyznaczonego efektu. Oryginalność/wartość – niniejszy artykuł pokazuje przykładowe cele i mierniki, które można wykorzystać w ramach fundamentalnych perspektyw zbilansowanej karty wyników, gdy jest ona tworzona dla pracownika uczelni.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Evans, J.R., Lindsay, W.M. (2009). Managing for Quality and Performance Exellence. Mason: South-Western Cangage
2.Learning Inc.
3.Jerling, K. (1996). Education, Training, Development in Organizations. Cape Town: Pearson South Africa.
4.Kędzierska, I. (2011a). Możliwość zastosowania kompleksowej karty wyników na uczelniach wyższych do podniesienia
5.ich konkurencyjności oraz rozwoju pracowników. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,
6.668, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 41, 376–387.
7.Kędzierska, I. (2011b). Wybrane zagadnienia z zakresu organizacyjnej i osobistej zbilansowanej karty wyników.
8.W: E. Nowak, M. Nieplowicz (red.), Rachunek kosztów i pomiar dokonań (s. 205–216). Wrocław: Wyd. UE
9.we Wrocławiu.
10.Kolb, D.A. (1984). Experiential Learning. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice Hall.
11.Rampersad, H.K. (2004). Kompleksowa karta wyników. Jak przekształcać zarządzanie, aby postępując uczciwie
12.osiągać doskonałe wyniki. Warszawa: Placet.
13.Ustawa z 27.07.2015 – Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. 2005, nr 164, poz. 1365, z późn. zm.
14.Vos, M., Schoemaker, H. (2004). Accountability of Communication Management. A Balanced Scorecard for Communications
15.Quality. Utrecht: Lemma Publishers.
16.Woodall, J., Winstanley, D. (1998), Management Development. Strategy and Practice. Oxford: Blackwell Business.