Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/1-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2016
Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów zbycia przedsiębiorstwa (artykuł dyskusyjny)

Autorzy: Stefan Babiarz
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (163-175)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Zasadniczym celem artykułu jest wykazanie prawnej niedopuszczalności opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży przedsiębiorstwa jako zbioru rzeczy i praw majątkowych, a dopuszczalności opodatkowania nim poszczególnych rzeczy i praw majątkowych wchodzących w jego skład. Równorzędnym i zasadniczym celem tego artkułu jest wykazanie, że brak wyodrębnienia w treści umowy sprzedaży cen jednostkowych tych rzeczy i praw majątkowych nie musi prowadzić do sankcyjnego opodatkowania ich najwyższą stawką podatkową, a także wykazanie niedopuszczalności opodatkowania tym podatkiem rzeczy i praw w ogóle nieobjętych obowiązkiem podatkowym. Celem ubocznym była krytyczna analiza niektórych orzeczeń sądów administracyjnych dopuszczających możliwość opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży przedsiębiorstwa jako rzeczy (prawa majątkowego) i niedopuszczających możliwości korekty deklaracji podatkowej dla uniknięcia sankcyjnej stawki podatku. Metodologia badania – W artykule wykorzystano jako metodę badawczą analizę prawniczą tekstów aktów prawnych, to jest ustaw: –– o podatku od czynności cywilnoprawnych, –– Kodeks cywilny, –– o podatku od towarów i usług, –– nieobowiązującej ustawy o opłacie skarbowej, –– Prawo o notariacie, –– Ordynacja podatkowa. Wynik – Przeprowadzona analiza pozwoliła na wniosek, że umowa sprzedaży przedsiębiorstwa jako zbioru rzeczy i praw majątkowych nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, a opodatkowaniu nim podlegają poszczególne rzeczy i prawa majątkowe. Przepis art. 7 ust. 3 pkt 1 u.p.c.c. jest wadliwie skonstruowany i prowadzi do nieporozumień co do rozumienia obowiązku wyodrębnienia w czynności cywilnoprawnej wartości rzeczy i praw majątkowych oraz niedopuszczalności zastosowania jako sankcji najwyższej stawki podatku. Wykazano także, że niedopuszczalne jest opodatkowanie tym podatkiem tych rzeczy i praw majątkowych, które nie są objęte obowiązkiem podatkowym w tym podatku, a wchodzą w skład przedsiębiorstwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chustecka, K. (2012). Podatek od czynności cywilnoprawnych od umów darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań. NPN, 3, 95–105.
2.Derejko-Kotowska, M. (2008). Polemika z Marcinem Pankiem, Autorem artykułu „Funkcja destrukcyjna podatku na przykładzie podatku od czynności cywilnoprawnych od sprzedaży przedsiębiorstwa. PP, 6, 24–27.
3.Gniewek, E. (red.). (2013). Prawo rzeczowe.T. 3. Warszawa: C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN.
4.Grzybowski, S. (red.). (1985). System prawa cywilnego. Część ogólna. Wrocław–Warszawa: Zakąłd Narodowy im. Ossolińskich.
5.Ignatowicz, J. (1977). Prawo rzeczowe. Warszawa: PWN.
6.Ignatowicz, J. (2000). Prawo rzeczowe. Warszawa: PWN.
7.Jamroży, A. (2004). Sprzedaż przedsiębiorstwa a podatki od obrotu. Radca Prawny, 1, 60–61.
8.Krempa, S. (2002). Skutki podatkowe sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (2). PP, 9, 23–28.
9.Michna, M., Pustuł, J. (2003). Sprzedaż przedsiębiorstwa spółki a podatek od czynności cywilnoprawnych. NPN, 2, 63.
10.Niestrzębski, D. (2001). Opłata skarbowa od umowy sprzedaży przedsiębiorstwa. PP, 1.
11.Norek, E. (2007). Przedsiębiorstwo w obrocie gospodarczym. Warszawa: LexisNexis.
12.Ofiarski, Z. (2009). Komentarz do art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Warszawa: 2009.07.01, Lex/el.
13.Oleszko, A. (2012). Akty notarialne. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
14.Oleszko, A. (2014). Sposoby sprostowania omyłkowego oznaczenia ewidencyjnego nieruchomości bądź udziału w niej w akcie notarialnym. Rejent, 6, 136–148.
15.Panek, M. (2008). Funkcja destrukcyjna podatku na przykładzie podatku od czynności cywilnoprawnych od sprzedaży przedsiębiorstwa. PP, 6, 24–28.
16.Panek, M. (2008). Replika na zamieszczoną powyżej polemikę autorstwa Moniki Derejko-Kotowskiej. PP, 9, 28–29.
17.Pełczyński, M. (2000). Zbycie przedsiębiorstwa. Zawieranie umowy, orzecznictwo, wzory. Warszawa: C.H. Beck.
18.Safjan, M. (red.). (2012). Prawo cywilne – część ogólna. T. 1. Warszawa: C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN.
19.Wolter, A. (1967). Prawo cywilne. Zarys części ogólnej. Warszawa: PWN.
20.Wronkowska, S., Zieliński, M. (1993). Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych. Warszawa: Wyd. URM.