Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/1-18
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2016
Pozycja procesowa doradcy podatkowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym po nowelizacji ustawy proceduralnej

Autorzy: Jolanta Wilk
Słowa kluczowe: doradca podatkowy pełnomocnik sąd
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (201-208)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Przedstawienie konsekwencji wprowadzenia przez ustawodawcę do ustawy p.p.s.a. zmian, które weszły w życie 15 sierpnia 2015 roku. Metodologia badań – W opracowaniu wykorzystano następujące metody badawcze: studia literatury przedmiotu, analizę przepisów prawa krajowego i orzeczeń sądów administracyjnych. Wynik – Z przeprowadzonej analizy wynika, że ustawodawca, nowelizując ww. ustawę, zrównał pozycję procesową doradców podatkowych z pozycją adwokatów i radców prawnych. Najistotniejsza zmiana dotyczy zniesienia powinności sądu do udzielania stronom reprezentowanym przez doradców podatkowych stosownych wskazówek co do czynności procesowych oraz pouczeń o skutkach prawnych tych czynności i skutkach zaniedbań. Wprowadzone zmiany są bardzo istotne, gdyż mają bezpośredni wpływ na sytuację strony (podatnika) w postępowaniu przed sądem, bowiem skutki działań i zaniechań doradcy podatkowego obciążają samego skarżącego. Oryginalność/wartość – Główną wartością tego opracowania jest przedstawienie aktualnej, syntetycznej wiedzy na temat pozycji procesowej doradcy podatkowego jako pełnomocnika reprezentującego skarżącego (podatnika) przed sądem administracyjnym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ambrożej, E.A. (2014). Doradca podatkowy jako pełnomocnik w postępowaniu przed sądami administracyjnymi – wybrane zagadnienia. W:Z. Ofiarski (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość. Szczecin: US. Wydział Prawa i Administracji.
2.Babiarz, S., Aromiński, K. (2015). Postępowanie sądowoadministracyjne w praktyce. Warszawa: LEX a Wolters Kluwer.
3.Dauter, B., Gruszczyński, B., Kabat, A., Niezgódka-Medek, M. (2011). Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz. Warszawa: LEX a Wolters Kluwer.
4.Dauter, B. (2012). Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego. Warszawa: LexisNexis.
5.Grego-Hoffmann, M. (2012). Rola pełnomocnika w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Warszawa: LEX a Wolters Kluwer.
6.Hauser, R. (2013). Wstępne założenia nowelizacji ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Państwo i Prawo, 2.
7.Hauser, R., Wierzbowski, M. (red.). (2013). Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Warszawa: C.H. Beck.
8.Kania, M. (2009). Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Warszawa: Wolters Kluwer.
9.Knysiak-Molczyk, H., Mudrecki, A. (2013). Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Warszawa: LexisNaxis.
10.Mariański A. (red.). (2010). Ustawa o doradztwie podatkowym Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
11.Mariański, M. (2006). Zasady prowadzenia ksiąg przez doradcę podatkowego w świetle jego obowiązków i odpowiedzialności. Przegląd Podatkowy, 12.
12.Postanowienie NSA z 23.06.2008, sygn. I OZ 402/08. Pobrane z: www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
13.Postanowienie NSA z 6.01.2009, sygn. II OZ 1339/08. Pobrane z: www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
14.Postanowienia NSA z 6.04.2011, sygn. II FNP 1/11, LEX nr 785843.
15.Postanowienie NSA z 26.01.2012, sygn. I FSK 2058/11, LEX nr 1113101.
16.Postanowienie NSA z 23.04.2013, sygn. I GSK 345/13. Pobrane z: www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
17.Postanowienie NSA z 25.03.2015, sygn. I FSK 2095/13. Pobrane z: www.orzeczenia.nsa.gov.pl
18.Postanowienie WSA w Szczecinie z 24.04.2015, sygn. I SA/Sz 1428/14. Pobrane z: www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
19.Tarno, J.P. (2004). Pełnomocnictwo w postępowaniu sądowoadministracyjnym. W: S. Pikulski (red.), Ius et lex. Księga jubileuszowa profesora Andrzeja Kabata. Olsztyn: Wyd. UW-M.
20.Tarno, J.P. (2011). Glosa do postanowienia NSA z dnia 6 kwietnia 2011 r., II FNP 1/11. Przegląd Podatkowy, 7.
21.Tarno, J.P. (2012). Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
22.Ustawa z 5.07.1996 o doradztwie podatkowym. Dz.U. 2011, nr 41, poz. 213, z późn. zm.
23.Ustawa z 30.08.2002 – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dz.U. 2012, poz. 270, z późn. zm.
24.Ustawa z 9.04.2015 o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dz.U. 2015, poz. 658.
25.Woś, T., Knysiak-Molczyk, H., Romańska, M. (2009). Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
26.Wyrok NSA z 7.02.2007 r. sygn. I OSK 452/06. Pobrane z: www.orzeczenia.nsa.gov.pl.