Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2016
Aktualne problemy rozliczania podatku od wartości dodanej przez przedsiębiorstwa budowlane

Autorzy: Ewa Brzyska
Słowa kluczowe: roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą powierzchnia użytkowa budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym obiekty budowlane usługi budowlane i budowlano-montażowe
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:11 (165-175)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest przedstawienie aktualnych problemów z rozliczaniem podatku VAT w branży budowlanej. Metodologia badania – W artykule zastosowano badania: indywidualne, analityczne, analizę elementarną. Wynik – W artykule zastosowano wiedzę użyteczną dającą się zastosować praktycznie. Wyjaśniono definicję świadczenia usług budowlanych i budowlano-montażowych. Określono dla budownictwa: moment wykonania usług, stawki VAT, powierzchnię budowlaną, stawkę podatku VAT dla opodatkowania robót związanych z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, stawkę podatku VAT do trwałej zabudowy meblowej wykonanej w obiektach mieszkalnych . Oryginalność/Wartość – W artykule wyjaśniono problemy branży budowlanej w zakresie rozliczania podatku VAT, które występowały już od momentu wejścia w życie ustawy z 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług, pomimo prawie 12-letniego okresu jej obowiązywania nadal budzi wiele kontrowersji. Ustawa ta przysparza podatnikom i pracownikom organów skarbowych liczne trudności z jej prawidłowym stosowaniem, a jej przepisy są interpretowane w odmienny sposób zarówno przez Ministra Finansów, jak i Naczelne Sądy Administracyjne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartosiewicz, A. (2015). VAT. Komentarz 2015. Warszawa.
2.Michalik, T. (2015). VAT. Komentarz 2015. Warszawa.
3.Militz, M. (red.). (2015). VAT. Wybór orzecznictwa. Warszawa.
4.PN-ISO 9836 Właściwości użytkowe w budownictwie – Określenie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (2002). Warszawa.
5.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, Dz.U. z 2013 roku poz. 179.
6.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 roku w sprawie wykonania niektórych przep isów ustawy od towarów i usług, Dz.U. z 2009 roku nr 224, poz. 1799.
7.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2008 roku nr 212, poz. 1336.
8.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 2002 roku nr 75, poz. 690 z późn. zm.
9.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 roku Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych, Dz.U. z 1999 nr 112, poz. 1316 z późn. zm.
10.Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2004 roku nr 54, poz. 535 z późn. zm.
11.Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. z 2006 roku nr 121, poz. 844.
12.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, Dz.U. z 2001 roku nr 31, poz. 266 z późn. zm.
13.Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, Dz.U. z 2004 roku nr 142, poz. 1514 z późn. zm.
14.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, Dz.U. z 2013 roku, poz. 1409 z późn. zm.