Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.91-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2018 (91)
Wpływ zmian standardu sprawozdania finansowego na ocenę ryzyka bankructwa jednostek gospodarczych

Autorzy: Artur Stefański
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Justyna Wieczorek
PHU Biuro Rachunkowe Ewa Bagrowska
Słowa kluczowe: Ustawa o rachunkowości predykcja bankructwa
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:11 (113-123)
Klasyfikacja JEL: G33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – ocena stopnia wpływu zmian w standardzie sprawozdania finansowego na stosowane modele prognozowania ryzyka bankructwa jednostek gospodarczych. Metodologia badania – analizę oparto na wynikach finansowych 24, losowo wybranych, spółek notowanych na rynku NewConnect oraz wyselekcjonowanych ze względu na wysoki stopień sprawności predykcyjnej modelach prognozowania bankructwa jednostek gospodarczych. Wynik – zmiana w standardzie sprawozdania finansowego nie miała istotnego wpływu na ocenę zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa, czego dowodem jest brak odchyleń pomiędzy wartościami modeli dyskryminacyjnych, obliczonych dla danych zawartych w „starym” oraz „nowym” sprawozdaniu finansowym. Oryginalność/Wartość – wartość opracowania wynika z podjętego przedmiotu badań, ponieważ relatywnie niewiele jest publikacji odnoszących się do konsekwencji nowelizacji ustawy o rachunkowości w kontekście wpływu tych zmian na ocenę ryzyka bankructwa jednostek gospodarczych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bombiak, E. (2010). Modele dyskryminacyjne jako metoda oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 86, 141–152.
2.Chorowski, M. (2016). Zmiany w sprawozdawczości finansowej w świetle nowelizacji ustawy o rachunkowości z lipca 2015 roku oraz ich wpływ na analizę wskaźnikową na przykładzie bilansu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, 300, 52–67.
3.Czapiewski, L. (2009). Efektywność wybranych modeli dyskryminacyjnych w przewidywaniu trudności finansowych polskich spółek giełdowych. W: B. Bernaś (red.), Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
4.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek. Dz. Urz. UE L 182 z 29.06.2013 r.
5.Gos, W., Hoćko, S., Szczypta, P. (2010). ABC sprawozdań finansowych. Jak czytać, interpretować i analizować? Warszawa: CeDeWu.
6.Hamrol, M., Chodakowski, J. (2008). Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej. Badania Operacyjne i Decyzyjne, 3, 17–32.
7.Hołda, A. (2007). Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością. Warszawa: KiBR.
8.Kasjaniuk, M. (2006). Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej do modelowania i prognozowania upadłości przedsiębiorstw. Barometr Regionalny, 6, 95–100.
9.Kisielińska, J., Waszkowski, A. (2010). Polskie modele do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw i ich weryfikacja. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 82, 17–31.
10.Mączyńska, E., Zawadzki, M. (2006). Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw. Ekonomista, 2, 205–235.
11.Nestrowicz, R. (2014). Sprawozdawczość finansowa i jej rola w ocenie wyników działalności przedsiębiorstw. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 3 (39), 320–329.
12.Nowak, E. (2016). Wpływ zasad i regulacji rachunkowości na zmiany w sprawozdawczości finansowej w Polsce. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1 (79), 819–827.
13.Rowińska, M. (2013). Cechy jakościowe sprawozdania finansowego jednostek gospodarczych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 58, 375–382.
14.Tłuczak, A. (2013). Zastosowanie dyskryminacyjnych modeli przewidywania bankructwa do oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2 (34), 423–434.
15.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013 nr 47, poz. 330.
16.Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Dz.U., poz. 1100.
17.Ustawa z dnia 8 września 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Dz.U., poz. 1333.
18.Wędzki, D. (2009). Analiza finansowa sprawozdania finansowego. T. 2: Wskaźniki finansowe. Kraków: Oficyna Wydawnicza a Wolters Kluwer Business.
19.Wierzba, D. (2000). Wczesne wykrywanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością na podstawie wskaźników finansowych – teoria i badania empiryczne. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informacyjnej w Warszawie, 9.
20.Wojnar, J. (2014). Ocena skuteczności modeli analizy dyskryminacyjnej do prognozowania zagrożenia finansowego spółek giełdowych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 1 (24), 219–231.
21.Wójcicka, A. (2010). Szacowanie prawdopodobieństwa niewypłacalności firmy na podstawie wybranych metod oceny ryzyka kredytowego. Rozprawa doktorska. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
22.Wójcik-Jurkiewicz, M., Jurkiewicz, R. (2014). Kierunki zmian w zakresie wiarygodności sprawozdawań finansowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, 164, 168–175.