Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.91-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2018 (91)
Efektywność eksploatacji i odnowa składników majątku trwałego

Autorzy: Stanisław Młynarski
Politechnika Krakowska
Słowa kluczowe: postęp techniczny eksploatacja niezawodność efektywność majątek trwały
Rok wydania:2018
Liczba stron:15 (71-85)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Analiza zbiorów czynników technicznych, ekonomicznych, finansowych, organizacyjnych i społecznych wpływających na racjonalność gospodarowania majątkiem trwałym wskazuje, iż są one wzajemnie ze sobą powiązane i nigdy nie oddziałują na zmianę warunków gospodarowania majątkiem trwałym pojedynczo. Każdy z nich oddziałuje na czynniki pozostałe, sam będąc równocześnie pod ich wpływem. Niejednokrotnie oddziaływanie to jest różnokierunkowe i przebiega ze zróżnicowaną intensywnością, bądź też nakłada się. Sprawna organizacja i efektywne gospodarowanie nimi stanowią istotny wymóg prawidłowego funkcjonowania jednostek gospodarujących. Szeroko rozumiana gospodarka majątkiem trwałym obejmuje całość zagadnień techniczno–organizacyjno–ewidencyjnych, związanych z jego pozyskaniem, eksploatacją, wykorzystaniem, likwidacją i odnową (reprodukcją) oraz obrotem nim. Celem gospodarki majątkiem trwałym jest takie działanie, które przy najmniejszym zużyciu tego zasobu pozwala osiągnąć określony efekt ekonomiczny w postaci zwiększenia produkcji i obniżki kosztów własnych. Ekonomika eksploatacji jest ważnym elementem, od którego zależy przetrwanie i poprawne funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Efektywność ściśle połączona jest z eksploatacją, a w efekcie z niezawodnością, jakością i trwałością, ponieważ niezawodność i trwałość majątku trwałego łączona jest z kosztami użytkowania. Przyjmuje się, że charakterystyka ekonomiki eksploatacji majątku trwałego stanowi wpływ wskaźników niezawodności i trwałości na kształtowanie się kosztów ponoszonych na obsługę i naprawę składników majątku, w celu utrzymania wymaganego stanu technicznego. Istotnym problemem rozważanym w pracy jest rosnąca zależność właściwości technicznych i ekonomicznych składników majątku od progresji postępu technicznego i technologicznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bea, F.X., Dichtl, E., Schweizer, M. (1988). Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag.
2.Borowiecki, R. (1988). Efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Borowiecki, R., Czaja, J., Jaki, A. (1997). Strategia gospodarowania kapitałem w przedsiębiorstwie. Zagadnienia wybrane. Warszawa–Kraków: TNOiK.
4.Borowiecki, R., Kaczmarek, J., Magiera, J., Młynarski, S. (2004). Eksploatacja taboru szynowego komunikacji miejskiej. Niezawodność, jakość, ekonomika. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
5.Buk, H. (1989). Efektywność ekonomiczna procesów reprodukcji środków trwałych w przemyśle. Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
6.Domar, E. (1962). Szkice z teorii wzrostu gospodarczego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Gawlik, J., Rewilak, J., Tokaj, T. (2013). Nowe wskaźniki efektywności procesu wdrażania nowatorskich wyrobów, realizowanego na podstawie wytycznych branży motoryzacyjnej. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, 1, 2–10.
8.Iwin, J., Niedzielski, Z. (2002). Rzeczowy majątek trwały. Amortyzacja i inwestycje rzeczowe w finansach przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Janasz, W. (1991). Gospodarowanie majątkiem trwałym w przedsiębiorstwie. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
10.Janasz, W. Urbańczyk E., Waśniewski, T. (1988). Gospodarka środkami trwałymi w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
11.Jarecki, J., Tott, K. (1986). Organizacja eksploatacji pojazdów samochodowych. Warszawa: WKiŁ.
12.Kaczmarek, J., Młynarski, S. (2015). The impact of reliability on the costs of the use of vehicles. Development, innovation and business potential in view of economic changes. Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics.
13.Kokoszka, S., Tabor, S. (2000). Postęp technologiczny a struktura czasu pracy i efektywność nakładów w transporcie ziarna. Problemy Inżynierii Rolniczej, 4 (30), 91–98.
14.Młynarski, S. (2016). Evolution of machine reliability and life and economics of operational use. Management and Production Engineering Review, 4 (7), 76–85.
15.Okrąglicki, W., Łopuszański, B. (1980). Użytkowanie urządzeń mechanicznych. Warszawa: WNT.
16.Wodniak–Sobczak B. (red.) (1994). Gospodarowanie kapitałem w firmie. Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
17.Zarzecki, D. (2016). Dylematy szacowania kosztu kapitału. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1 (79), 349–370.
18.Zarzecki, D. (1997). Metody oceny efektywności inwestycji. Wybrane zagadnienia. Szczecin: Interbook.