Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.91-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2018 (91)
Koszty finansowania dłużnego w rachunku dochodu podatkowego

Autorzy: Michał Poszwa
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: koszty finansowania podatek dochodowy wyłączenia kosztów
Rok wydania:2018
Liczba stron:8 (105-112)
Klasyfikacja JEL: H25 M41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest analiza regulacji podatkowych, oraz ich konsekwencji, dotyczących limi-towania kosztów finansowania dłużnego w rachunku dochodu podatkowego. Metodologia badania – Przedmiotem analizy są przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a także postanowienia dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczące przeciwdziałania praktykom unikania opodatkowania. W opracowaniu zastosowano metodę krytycznej analizy lite-ratury oraz regulacji prawnych. Wynik – Efektem analizy jest ocena sposobu implementacji przepisów dyrektywy Rady Unii Euro-pejskiej w zakresie dotyczącym uznawania kosztów finansowania dłużnego oraz ocena wpływu nowych regulacji na działalność spółek kapitałowych. Oryginalność/Wartość – Znajomość mechanizmu polegającego na ograniczeniu uznawania kosztów finansowania dłużnego pozwoli na odpowiednie dostosowanie podatników oraz uwzględnienie wyższych kosztów i dodatkowego ryzyka w procesie decyzyjnym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borszowski, P. (2017). Określenia nieostre i klauzule generalne w prawie podatkowym. Warszawa: Wolters Kluwer.
2.Gajewski, D. (2012). Wpływ wybranych instrumentów prawnopodatkowych na politykę optymalizacji opodatkowania holdingów międzynarodowych. Warszawa: VIZJA PRESS&IT.
3.Klonowska, A. (2017). Luka podatkowa. Skutki dla finansów publicznych. Warszawa: C.H. Beck.
4.Litwińczuk, H. (red.) (2016). Opodatkowanie spółek. Warszawa: Wolters Kluwer.
5.Małecki, P., Mazurkiewicz M. (2017). CIT. Podatki i rachunkowość. Warszawa: Wolters Kluwer.
6.OECD (2015). Explanatory Statement. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Pobrano z: www.oecd.org/tax/beps-explanatory-statement-2015.pdf.
7.Sierpińska, M., Królikowska, E. (2015). Pożyczki jako źródło finansowania spółek powiązanych kapitałowo. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 885. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2 (74), 393–402).
8.Dyrektywa Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiająca przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Dz. Urz. UE L 193 z dnia 19.07.2017.
9.Rezolucja Rady z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie koordynacji zasad dotyczących kontrolowanych przedsiębiorstw zagranicznych i niedostatecznej kapitalizacji w Unii Europejskiej (2010/C 156/01). Dz. Urz. UE C 156 z dnia 16.06.2010.
10.Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. T.j. Dz.U. 2017, poz. 2343 z późn. zm.
11.Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
12.przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dz.U. poz. 2175.