Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.84/1-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2016
Uwarunkowania pomiaru efektywności wydatków jednostek samorządu terytorialnego

Autorzy: Maria Jastrzębska
Słowa kluczowe: efektywność wydatki publiczne jednostki samorządu terytorialnego
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (43-53)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest interpretacja istoty efektywności (w naukach ekonomicznych i naukach o zarządzaniu) i zbadanie uwarunkowań pomiaru efektywności wydatków jednostek samorządu terytorialnego. Metodologia badania – W opracowaniu wykorzystano metodę analizy opisowej. Wynik – W opracowaniu zidentyfikowano występujące w praktyce uwarunkowania pomiaru efektywności wydatków jednostek samorządu terytorialnego w podziale na uwarunkowania: naturalne, prawne, ekonomiczne, finansowe, polityczne, społeczne, organizacyjne, kadrowe. Zalecono również wprowadzenie w życie w jednostkach samorządu terytorialnego zarządzania przez cele i zarządzania procesowego w celu stworzenia możliwości rzetelnego pomiaru efektów ich wydatków. Oryginalność/wartość – Wskazano przede wszystkim trudności związane z oceną efektywności wydatków jednostek samorządu terytorialnego oraz działania, które winny być przez nie podjęte w celu rzetelnego pomiaru efektów wydatków na realizację powierzonych im zadań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzozowska, K., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M., Kogut-Jaworska, M., Zioło, M. (2013). Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa: CeDeWu.
2.Dylewski, M., Filipiak, B., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M., Zioło, M. (2014). Finanse publiczne. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Warszawa: C.H. Beck.
3.Filipiak, B. (2011). Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne. Warszawa: Difin.
4.Gawroński, H. (2010). Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych. Warszawa: Wolters Kluwer.
5.Guziejewska, B. (2008). Efektywność finansów samorządu terytorialnego. Gospodarka Narodowa, 5–6, 71–86.
6.Jastrzębska, M. (2015). Zarządzanie – podejście normatywne do zagadnienia pod kątem procesów decyzyjnych i ryzyka. Finanse Komunalne, 1–2, 72–78.
7.Jastrzębska, M., Janowicz-Lomott, M., Łyskawa, K. (2014). Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego. Warszawa: Wolters Kluwer.
8.Kotulski, M. (2000). Pojęcie i istota samorządu terytorialnego. Samorząd Terytorialny, 1–2, 85–86.
9.Krukowski, K. (2011). Zarządzanie procesowe w administracji publicznej, Współczesne Zarządzanie, 1, 23.
10.Owsiak, S. (2005). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.
11.Penc, J. (1997). Leksykon biznesu. Warszawa: Placet.
12.Siemiński, M., Krukowski, K. (2011). Proces kształtowania kultury organizacyjnej w organizacji publicznej. Współczesne Zarządzanie, 3, 88–96.
13.Sochacka-Krysiak, K. (2009). Niektóre problemy efektywności w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego. W: S. Wieteska (red.), W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor K. Piotrowskiej-Marczak (s. 191–198). Łódź: Wyd. UŁ.
14.Swianiewicz, P., Łukomska, J. (2014). Polityka podatkowa władz lokalnych w Polsce. Raport Wspólnoty. Warszawa: Municypium.
15.Zioło, M. (2013). Efekty i efektywność jako przedmiot pomiaru w sektorze publicznym a paradoks towarzyszący procesowi. Aspekty teoretyczne i metodyczne. Finanse Komunalne, 10, 22.