Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.84/1-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2016
Mierniki celów i zadań finansowych na potrzeby kontroli zarządczej

Autorzy: Wanda Skoczylas
Słowa kluczowe: kontrola zarządcza pomiar dokonań mierniki finansowe efektywność
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:11 (67-77)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu było wypełnienie luki zestawu mierników zawartych w budżecie zadaniowym o mierniki celów finansowych oraz przedstawienie walorów wskaźników1 finansowych opracowanych i publikowanych przez Ministerstwo Finansów, które w istotny sposób wspierałyby obecnie kontrolę zarządczą w realizacji jej funkcji. Metodologia badania – Krytyczna analiza literatury, analiza treści sprawozdań z wykonania budżetu Miasta Szczecina i Miasta Bydgoszcz, metody analizy finansowej. Wynik – Potwierdzenie potrzeby i wykazanie dużej wartości poznawczej i przydatności praktycznej mierników oceny sytuacji finansowej JST opracowanych przez Ministerstwo Finansów w poprawie efektywności gospodarki finansowej. Oryginalność/wartość – Propozycja uzupełnienia zestawu mierników proponowanych w budżecie zadaniowym o wskaźniki finansowe, to jest wskaźniki budżetowe, na jednego mieszkańca oraz zobowiązań według tytułów dłużnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Berens, W., Mosiek, T., Röhring, A., Gerhardt, B. (2004), Outcome-orientiertes Management in der öffentliche Verwaltung: Evolutionspfade zu einem wirkungsorientierten Controlling. Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis, 4, 323–341.
2.Hood, Ch. (1991). A Public Management for all Seasons? Public Administration, 1 (69), 3–19.
3.Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2001a). Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Warszawa: PWN.
4.Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2001b). Strategiczna karta wyników. Praktyka. Warszawa: CIM.
5.Krynicka, H. (2006). Koncepcja nowego zarządzania w sektorze publicznym (New Public Management). Studia Lubuskie PWSZ w Sulechowie, 2, 193–202.
6.Rozporządzenia Ministra Finansów z 4.03.2010 w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Dz.U. 2010, nr 43, poz. 247.
7.Rozporządzenie Ministra Finansów z 16.01.2014 w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Dz.U. poz. 119, z późn. zm.
8.Skoczylas, W. (2011). Strategiczna karta wyników w pomiarze osiągnięć jednostki samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 687, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 48, 235–246.
9.Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2015 rok. Pobrane z: bip.um.bydgoszcz.pl/binary/sprawozdanie%20z%20wykonania%202015_tcm30-221343.pdf (4.07.2016).
10.Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin 2015. Pobrane z; http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50934.asp?soid=437039605D5E49268BB8FDE5F6F421D5 (4.07.2016).
11.Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Załącznik do komunikatu nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. (poz. 84).
12.Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
13.Wskaźniki do oceny finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2012–2014 (2015). Warszawa: Ministerstwo Finansów. Pobrane z: http://www.finanse.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=415b71a8-53c1-4e3b-ac1b-e5a59f644038&groupId=766655 (4.07.2016).
14.Zalewski, A. (red.). (2007). Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.