Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.84/1-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2016
Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w urzędach skarbowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem wyników kontroli NIK

Autorzy: Małgorzata Makowiecka
Słowa kluczowe: finanse publiczne kontrola zarządcza urząd skarbowy
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (125-137)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – W artykule wskazano funkcje i zadania administracji skarbowej oraz cele i mierniki działalności skarbowej, których realizacja podlega samoocenie. Metodologia badania – Analiza obejmuje prawidłowość stosowania uregulowań prawnych ukierunkowanych na osiąganie wyznaczonych celów i odniesienie się do wyników kontroli NIK. Wyniki – Poznano etapy i metody wdrażania funkcjonowania kontroli zarządczej w administracji skarbowej. Ponadto uzyskano informację, czy odpowiednio zadziałał system zapewniający funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w tych jednostkach. Oryginalność/wartość – Oceny dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i na podstawie informacji NIK o wynikach kontroli „Adekwatność i efektywność systemu kontroli zarządczej w wybranych jednostkach administracji rządowej” z 19 marca 2015 roku (nr ewidencyjny 26/2015/P/14/011/KBF). Materiał zawarty w artykule umożliwia obiektywne zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania kontroli zarządczej w urzędach skarbowych. Pozwala on dodatkowo na wyciągnięcie wniosków dotyczących istniejącego stanu faktycznego w tym zakresie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andrzejak, M. Zadania i funkcje administracji podatkowej. Pobrane z: http://www.mf.gov.pl/admini stracja-podatkowa/dzialalnosc/zadania-i-funkcje (2.05.2016).
2.Chojna-Duch, E. (2012). Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego. Warszawa: LexisNexis. Informacja o wynikach kontroli „Adekwatność i efektywność systemu kontroli zarządczej w wybranych jednostkach administracji rządowej” (2015). Warszawa: NIK, nr ewidencyjny 26/2015/P/14/011/KBF.
3.Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16.12.2009 w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Dz.Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84.
4.Komunikat nr 3 Ministra Finansów z 16.02.2011 w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych. Dz.Urz. Min. Fin. nr 2, poz. 11.
5.Komunikat nr 6 Ministra Finansów z 6.12.2012 w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem. Dz.Urz. Min. Fin. poz. 56.
6.Misja i wizja Ministerstwa Finansów. Pobrane z: http://www.mf.gov.pl/pl/ministerstwo-finansow/ dzialalnosc/finanse-publiczne/kontrola-zarzadcza-i-audyt-wewnetrzny/kontrola-zarzadcza-w-resorcie-finansow/misja-i-wizja-ministerstwa-finansow (2.05.2016).
7.Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gryfinie, Kontrola zarządcza. Pobrane z: http://www.szczecin.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-gryfinie/dzialalnosc/kontrola-zarzadcza (2.05.2016).
8.Puchacz, K. (2009). Nowa ustawa o finansach publicznych. Gdańsk: ODDK.
9.Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
10.Ustawa z 10.07.2015 o administracji podatkowej. Dz.U. poz. 1269, z późn. zm. (w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2017).