Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.84/1-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2016
Specyfika audytu wewnętrznego projektów finansowanych ze środków unijnych na przykładzie Funduszu Pomerania Sp. z o.o. inicjatywy JEREMIE

Autorzy: Magdalena Balcer

Andrzej Rochewicz
Słowa kluczowe: audyt wewnętrzny projekty finansowane z funduszy unijnych Fundusz Pomerania inicjatywa JEREMIE
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (163-172)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest omówienie zasad i sposobów wykonywania czynności audytowych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na przykładzie projektów realizowanych w ramach inicjatywy JEREMIE. Metodologia badania – Opracowanie jest wynikiem przeglądu i analizy aktów prawnych, wytycznych i literatury określających specyficzne wymagania związane z realizacją projektów finansowanych z funduszy strukturalnych oraz audytu tych projektów. Metodą badawczą zastosowaną w artykule jest synteza zagadnień związanych z audytem wewnętrznym w różnych perspektywach działalności audytowej. Analiza ryzyka jest cechą wspólną w działalności audytowej oraz innych systemach zarządczych, na przykład zarządzaniu projektem. Wynik – Opracowanie przedstawia najważniejsze wskazówki pozwalające na prawidłowe przeprowadzenie oraz udokumentowanie przeprowadzonych czynności audytowych. W artykule zaprezentowano sprawdzoną metodykę realizacji audytów wewnętrznych, uszczegółowioną o specyficzne kluczowe kryteria oceny projektów finansowanych środków unijnych. Przedstawiono również metody analizy ryzyka w ramach realizowanych projektów. Oryginalność/wartość – Wyjaśniono specyfikę audytu projektów finansowanych ze środków unijnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzezińska, H. (2013). Kontrola zarządcza menadżerów funduszy powierniczych na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego pełniącego funkcję Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE. W: K. Winiarska (red.), Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce (s. 109–111). Szczecin: Wyd. Naukowe US.
2.funduszpomerania.pl (15.06.2016).
3.jeremie.com.pl (15.06.2016).
4.jeremie.zrfpk.pl (15.06.2016).
5.Materiały szkoleniowe – Zarządzanie projektami PRINCE2.
6.Rozporządzenie Ministra Finansów z 4.09.2015 w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu. Dz.U. poz. 1480.
7.Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Definicja audytu wewnętrznego, Kodeks etyki oraz Międzynarodowe standardy profesjonalnej praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
8.Wytyczne Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE.
9.Wojdylak-Sputkowska, Z., Sputkowski, A.J. (2009). Audyt projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Gdańsk: ODDK.
10.Wysocki, R.K. (2013). Efektywne zarządzanie projektami. Tradycyjne, zwinne, ekstremalne. Gliwice: Helion.