Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.84/1-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2016
Outsourcing audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych – ujęcie praktyczne

Autorzy: Anna Bartoszewicz
Słowa kluczowe: outsourcing audyt wewnętrzny jednostki sektora finansów publicznych firmy audytowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (173-184)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest przedstawienie elementów konstrukcyjnych audytu wewnętrznego przeprowadzanego w jednostkach sektora finansów publicznych w Polsce na zasadach outsourcingu oraz zaprezentowanie praktyk w tym zakresie. Metodologia badania – Chcąc zrealizować przyjęty cel, wykorzystano analizę aktów prawnych regulujących funkcjonowanie audytu wewnętrznego w sektorze publicznym w Polsce. Aby przedstawić przedmiotową problematykę w ujęciu praktycznym, przeprowadzono badanie ankietowe wśród 10 wybranych firm audytorskich, które w latach 2014–2015 przeprowadzały zlecone audyty wewnętrzne w jednostkach sektora publicznego. Wynik – W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych w zakresie procedur, zasad i metod wykorzystywanych podczas przeprowadzania audytów wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych w Polsce przez firmy audytorskie. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jakie praktyki audytowe stosowane są przez zewnętrznych usługodawców przeprowadzających audyty wewnętrzne w jednostkach sektora finansów publicznych na zasadach outsourcingu. Oryginalność/wartość – Artykuł stanowi ujęcie praktyczne realizacji audytu wewnętrznego na zasadach outsourcingu w podmiotach publicznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czubakowska, K. (red). (2007). Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości. Warszawa: PWE.
2.http://www.businessdictionary.com/definition/co-sourcing.html#ixzz495lBXnMo (19.05.2016).
3.Kołosowska, B., Bartoszewicz, A. (2014). Dział VI. Audyt wewnętrzny oraz koordynacja audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. W: P. Smoleń (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz (s. 1245–1287). Warszawa: C.H. Beck.
4.Salamasick, M. (2012). Auditing Outsourced Functions. Altamonte Springs, Florida: The Institute of Internal Auditors Research Foundation.
5.Schneider, A. (2008). Outsourcing Internal Auditing. Internal Auditing, 23, 6, 16–25. The IIA’s Practice Guide (2009). Auditing External Business Relationship.
6.Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.