Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.84/1-19
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2016
Proces inwentaryzacji w jednostce samorządu terytorialnego jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego – założenia organizacyjne

Autorzy: Piotr Sołtyk
Słowa kluczowe: inwentaryzacja kontrola zarządcza audyt wewnętrzny jednostka samorządu terytorialnego
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:14 (215-228)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Zasadniczym celem artykułu jest próba przedstawienia założeń organizacyjnych prac audytu wewnętrznego w procesie inwentaryzacji przeprowadzanej w JST. Metodologia badania – Przyjęty cel badawczy spowodował, że metodologia badania koncentrowała się na przeprowadzeniu analizy aktów prawnych, krajowej literatury specjalistycznej. Przyjęto więc metodę opisową, w której oprócz krytycznej analizy literatury wykorzystano bogate doświadczenie autora w realizacji audytów finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych. Wynik – Przeprowadzone badania literaturowe pozwoliły zidentyfikować istotne czynniki ryzyka mające wpływ na jakość i wynik przeprowadzanej inwentaryzacji. Ukazały także istotną funkcję doradczą audytu wewnętrznego w tym ważnym procesie dla potwierdzenia rzetelności użytecznej informacji prezentowanej w sprawozdaniu finansowym. Oryginalność – Badania literaturowe mogą stanowić podstawę do wymiany poglądów i doświadczeń w środowisku audytorów wewnętrznych. Ważnym aspektem artykułu jest również usystematyzowanie wiedzy w zakresie problematyki inwentaryzacji w kontekście oceny przeprowadzanej przez audytora wewnętrznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czubakowska, K., Gabrusewicz, W., Nowak, .E. (2013). Przychody, koszty, wynik finansowy przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
2.Drucker, P.F. (1976). Skuteczne zarządzanie. Warszawa: PWE.
3.Gajl, N. (1980). Finanse i prawo finansowe. Warszawa: PWN.
4.Grocholski, H. (2004). Praktyczne aspekty audytu wewnętrznego. Warszawa: Instytut Rachunkowości i Podatków.
5.Heciak, S. (2014). Finanse i rachunkowość – przewodnik dla niefinansistów. Warszawa: Presscom.
6.Kałużny, S., Zawadzak, T. (1999). Kontrola gospodarcza w jednostkach budżetowych. Warszawa: Kwantum.
7.Kapuśniak, A. (2004). Egzamin na audytora wewnętrznego. Pytania i odpowiedzi. Warszawa: Handikap.
8.Lipiec-Warzecha, L. (2012). Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz. Warszawa: Woletrs Kluwer.
9.Micherda, B. (2004). Współczesna rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności jednostki gospodarczej. Kraków: Wyd. AE w Krakowie.
10.Padurek, B., Szpleter, M. (2009). Rachunkowość przedsiębiorstw. Warszawa: Wyd. Bożena Padurek.
11.Rozporządzenie Ministra Finansów z 4.09.2015 w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu. Dz.U. poz. 1480.
12.Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego za lata 2006–2014. Pobrane z: www.rio.gov.pl (27.05.2016).
13.Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
14.Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
15.Wieczorek, P. (2012), Instrukcja inwentaryzacyjna. W: E. Słowińska-Tomtała (red.), Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych, (s. 1–15). Warszawa: C.H. Beck.
16.Winiarska, K. (2006). Inwentaryzacja w firmach prowadzących księgi podatkowe i księgi rachunkowe. Warszawa: Difin.