Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.84/1-21
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2016
Ewaluacja ryzyka w systemie kontroli zarządczej oświatowej jednostki budżetowej

Autorzy: Justyna Łukomska-Szarek
Słowa kluczowe: kontrola zarządcza zarządzanie ryzykiem ocena ryzyka
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (243-253)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Przybliżenie problemów ewaluacji ryzyka w ramach systemu kontroli zarządczej na podstawie wybranej oświatowej jednostki budżetowej. Metodologia badania – Ocenie poddano ryzyko oszacowane w ramach systemu kontroli zarządczej przez oświatową jednostkę budżetową. Zarządzanie ryzykiem jest jednym z celów kontroli zarządczej określonych w ustawie o finansach publicznych z 2009 roku. Ewaluację ryzyka pokazano na przykładzie liceum ogólnokształcącego. Okres badawczy obejmuje lata 2011–2014, co umożliwiło dodatkowo ocenę tendencji zmian analizowanych wielkości w czasie. Wynik – Zarządzanie ryzykiem jest procesem etapowym: zrozumienia wykonywanej działalności, identyfikacji ryzyka, analizy ryzyka, oceny punktowej i hierarchizacji ryzyka. Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, że system kontroli zarządczej wymaga ciągłych analiz i ocen. Istotnym elementem warunkującym efektywne zarządzanie ryzykiem jest jego ewaluacja. Wymaga ona jednak wdrożenia właściwych procedur. W badanej jednostce zwrócono uwagę na konieczność usprawnienia procesu szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i jego ewentualnych skutków oraz opracowania mapy ryzyka. Oryginalność/wartość – Publikacja stanowi studium przypadku ewaluacji ryzyka w ramach systemu kontroli zarządczej w oświacie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Babuśka, E.W. (2013). Zarządzanie ryzykiem jako cel kontroli finansów publicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Finanse, 919, 5–18.
2.Bartoszewicz, A., Lelusz, H. (2012). Budowa systemu kontroli zarządczej w jednostkach systemu finansów publicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 718, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 53, 49–63.
3.Dylewski, M., Filipiak, B., Szewczuk A. (2004). Finanse publiczne. Instrumenty, struktury, procesy. Szczecin: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego.
4.Golanko, M. (2015). Podstawowe elementy systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej. W: M. Ćwieklicki (red.), Sprawne państwo. Systemowe zmiany w funkcjonowania polskiego samorządu terytorialnego (s. 252–261). Kraków: Wyd. E w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Wydawnictwo.
5.Kulesza, M., Sześciło, D. (2013). Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne. Warszawa: Wolters Kluwer.
6.Łukomska-Szarek, J., Włóka, M. (2013). Rola kontroli zarządczej w procesie zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 305, 434–443.
7.Małecka-Łyszczek, M. (2015). Wpływ koncepcji kontroli zarządczej na poprawę sprawności funkcjonowania struktur samorządu terytorialnego. W: M. Ćwieklicki (red.), Sprawne państwo. Systemowe zmiany w funkcjonowania polskiego samorządu terytorialnego (s. 243–250). Kraków: Wyd. UE w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Wydawnictwo.
8.Ministerstwo Finansów (2011). Zarządzanie ryzykiem. Informacje ogólne. Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych. Pobrane z: http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=55094b15-39ee-4364-aa0d-6fc6c8d99a26&groupId=764034 (20.05.2016).
9.Sawicki, K. (2012). Relacje pomiędzy kontrolą wewnętrzną, audytem wewnętrznym, kontrolą zarządczą i rewizją finansową. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 718, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 53, 33–47.
10.Sawicki, K. (2013). Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych i podmiotach gospodarczych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 61, 81–98.
11.Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
12.Winiarska, K. (red.). (2012). Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych. Warszawa: Wolters Kluwer.