Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.92-39
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018 (92)
Conditions of Operations of Local Government Units in Unstable Economic Environments
(Uwarunkowania działalności jednostek samorządu terytorialnego w niestabilnym otoczeniu gospodarczym)

Autorzy: Małgorzata Dworakowska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Słowa kluczowe: uwarunkowania działalności jednostki samorządu terytorialnego otoczenie gospodarcze finanse
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (457-465)
Klasyfikacja JEL: H71 H72 H74
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań działalności jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2007–2016 z perspektywy finansów tych podmiotów. Rozważania są prowadzone z uwzględnieniem najważniejszych zmian w otoczeniu gospodarczym jednostek samorządu terytorialnego, które zachodziły w ostatnich latach. Metodologia badania – Złożony obszar badawczy wymaga użycia różnych metod badawczych, aby osiągnąć wyznaczony cel. W procedurze badawczej wykorzystano metody badań niereaktywnych, zastosowano metodę historyczno-porównawczą i metodę analizy dokumentów urzędowych. Wynik – Dokonane analizy pozwoliły wskazać uwarunkowania działalności jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2007–2016 w kontekście finansów tych podmiotów. Zebrane dane świadczą o częstych zmianach w otoczeniu gospodarczym jednostek samorządu terytorialnego, które wymagają odpowiedniego reagowania na nowe wyzwania. Niestabilne otocznie gospodarcze kształtuje warunki działania gmin, miast na prawach powiatu, powiatów i województw. Tym samym oddziałuje w szczególny sposób na działalność jednostek samorządu terytorialnego. Oryginalność/wartość – Analiza badanej problematyki potwierdza, że na działalność jednostek samorządu terytorialnego oddziałują różnorodne bodźce, których źródłem jest otoczenie gospodarcze. Podlegało ono w ostatnich latach dynamicznym zmianom, które wymagały reagowania przez podmioty sektora samorządowego i odpowiedzi na rodzące się wyzwania. Działalność jednostek samorządu terytorialnego jest determinowana przez grupę powiązanych ze sobą uwarunkowań. Analiza działalności jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2007–2016 wskazuje, że finanse są podstawową funkcjonowania każdej jednostki samorządu terytorialnego oraz wyznacznikiem realności i powodzenia realizowanych zadań publicznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Act on Public Finance of 27 August 2009, consolidated text Journal of Laws 2017, item 2077, with further amendments.
2.Alińska, A., Dworakowska, M. (2015). Finanse jednostek samorządu terytorialnego. In: A. Alińska, B. Woźniak (Eds.), Współczesne finanse publiczne (pp. 221–295). Warszawa: Difin.
3.Głowicka-Wołoszyn, R., Wołoszyn, A., Kozera, A. (2017). Nierówności dochodowe samorządów gminnych w Polsce. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 49, pp. 396–405.
4.Gniadkowski, A. (2016). Rodzina 500 + w Sejmie, akty wykonawcze gotowe – ważne oświadczenie samorządów. Downloaded from: www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/rodzina-500-w-sejmie-akty-wykonawczegotowe-wazne-oswiadczenie-samorzadow/ (30.03.2018).
5.Poniatowicz, M. (2016). Stabilność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i zmian w systemie dochodów samorządowych. Ekonomiczne Problemy Usług, 125, pp. 7–23.
6.Reports of the Council of Ministers on accomplishment of state budget in 2007–2016. Information on the accomplishment of local government units’ budgets.
7.Sierak, J., Bitner, M., Gałązka, A., Górniak, R. (2013). Oszacowanie środków niezbędnych do zapewnienia krajowego wkładu publicznego do projektów realizowanych w ramach średniookresowych ram finansowych 2014–2020. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
8.Sołtyk, P., Dębowska-Sołtyk, M. (2016). Finanse samorządowe. Warszawa: Difin.