Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.92-37
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018 (92)
Nowy obowiązek sprawozdawczy samorządów w zakresie podatków lokalnych (cz. 1)

Autorzy: Aurelia Bajerska

Mateusz Czerwiński
Uniwersytet Szczeciński, Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw
Słowa kluczowe: ekonomiczna analiza prawa podatki samorządowe władztwo podatkowe
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (433-441)
Klasyfikacja JEL: H71 K34
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Za cel badania przyjęto ocenę zasadności rozwiązań wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Metoda badania – W badaniu wykorzystano przede wszystkim studium literatury oraz analizę aktów normatywnych. Inspiracją do podjęcia tematu był zyskujący na znaczeniu nurt ekonomicznej analizy prawa. Wynik – Podatki i opłaty lokalne, mimo że posiadają marginalny udział w PKB Polski, stanowią istotne źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego. Ustawodawca, postulując konieczność rozszerzenia obowiązku sprawozdawczego samorządów, zaprezentował uzasadnienie, które jest niespójne i niekompletne. Oczywiste braki i przemilczenia skutków prawnych nowelizowanej ustawy nie zostały zauważone i uzupełnione (poprawione) w całym procesie legislacyjnym. Tworzenie przez ustawodawcę takich rozwiązań wpisuje się w negatywny trend „inflacji prawa”, a w ocenie autorów jest kolejną próbą zwiększenia monitoringu działań samorządów przez instytucje szczebla państwowego, co pozostaje w sprzeczności z autonomicznością władztwa podatkowego w zdecentralizowanym ustroju politycznym Polski. Wartość – Prezentowane opracowanie jest efektem kolejnej współpracy podjętej w ramach projektu Małe Inicjatywy Badawcze.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bogdański, M. (2017). Wybrane zagrożenia dla rozwoju małych i średnich miast w Polsce. Samorząd Terytorialny, 3 (315), 5–17.
2.Felis, P. (2014). Możliwość oddziaływania władz samorządowych na wydajność wybranych kategorii źródeł dochodów własnych na przykładzie gmin w Polsce. Finanse i Prawo Finansowe, 1 (4), 37–51.
3.Filipiak, B. (2015). Polityka podatkowa gmin czy realizacji władztwa podatkowego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76, t. 1, 221–230.
4.Gomulka, S., Neneman, J., Myck, M. (2017). More for Less: What Tax System for Poland? [Więcej za mniej: jaki system podatkowy dla Polski]. CASE Research Paper No. 150/2017. Pobrano z: https://ssrn.com/abstract=3058943 (15.04.2018).
5.Grześkiewicz, W. (2004). Znaczenie podatków w finansowaniu rozwoju lokalnego. Samorząd Terytorialny, 3, 24-41.
6.Klonowska, A. (2017). Luka podatkowa. Skutki dla finansów publicznych. Warszawa: C.H. Beck.
7.Kucińska-Landwójtowicz, A. (2015). Uwarunkowania rozwoju koncepcji ciągłego doskonalenia w przedsiębiorstwie produkcyjnym. W: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
8.Lemańska, J. (2017). Kryterium czy kryteria nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego. Samorząd Terytorialny, 5 (317), 27–41.
9.Miemiec, W., Pest, P. (2017). Rekompensowanie gminom utraconych dochodów wynikających ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli znajdujących się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody. Samorząd Terytorialny, 9 (321), 29–38.
10.Miszczuk, M. (2016). Polityka w zakresie podatków samorządowych w latach 1991–2016. Polityka i Społeczeństwo, 3 (14), 97–113.
11.Miszczuk, M. (2009). System podatków i opłat samorządowych w Polsce. Warszawa: C.H. Beck.
12.Myck, M. (2016). Estimating Labour Supply Response to the Introduction of the Family 500+ Programme. CenEA Working Paper Series WP01/16. Pobrano z: http://www.cenea.org.pl/images/stories/pdf/working_papers/cenea_wp_0116.pdf (15.04.2018).
13.Olejniczak, K. (2007). Teoretyczne podstawy ewaluacji ex-post. W: A. Haber (red.), Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza (s. 15–42). Warszawa: PARP.
14.Pahl, B. (2017). Zwolnienie od podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej przed i po 1 stycznia 2017 r., Samorząd Terytorialny, 9 (321), 39–52.
15.Pahl, B. (2017). Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wolters Kluwer.
16.Posner, R.A. (2003). Economic Analysis of Law. New York: Aspen Publishers.
17.Sachs, K., Nielepkowicz, M. (2014). Podatki lokalne. W: System stworzony od podstaw czyli prawdziwa historia 25-lecia polskich podatków. Pobrano z: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Prawdziwa_historia_25-lecia_polskich_podatk%C3%B3w/%24FILE/Prawdziwa_historia_25-lecia_polskich_podatkow.pdf (15.04.2018).
18.Stankiewicz, W. (2007). Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: PWE.
19.Stiglitz, J.E. (2010). Freefall. Jazda bez trzymanki. Warszawa: PWE.
20.Swianiewicz, P., Łukomska J. (2016). Lokalna konkurencja podatkowa w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, 2(64), 5-29.
21.Touraine, A. (2013). Po Kryzysie. Warszawa: Oficyna Naukowa Ewa Pajestka-Kojder.
22.Ustawa z 14 grudnia 1990 r. o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym, Dz.U. 1990 nr 89, poz. 518.
23.Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. 1991 nr 9, poz. 31, z późn. zm.
24.Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dz.U. 1997 nr 137, poz. 926, z późn. zm.
25.Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. 2003 nr 203, poz. 1966, z późn. zm.
26.Ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. 2017, poz. 2141.
27.Winczorek, P. (2008). Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Warszawa: K.E. Liber.
28.Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lutego 2003 r. sygn. K 24/02, Dz.U. 2003 nr 38, poz. 334.
29.Zawicki, M. (2011). Nowe zarządzanie publiczne. Warszawa: PWE.
30.Zimmermann, J. (2014). Prawo administracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer.