Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.92-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018 (92)
Wykorzystanie faktoringu jako źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce

Autorzy: Mieczysław Puławski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Rynków Kapitałowych
Słowa kluczowe: faktor faktorant umowa faktoringu cesja wierzytelności małe i średnie przedsiębiorstwa
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (149-160)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Przedstawienie istoty faktoringu oraz skali jego wykorzystania jako źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce. Metodologia badania – w artykule dokonano analizy opisowej oraz analizy statystycznej rynku faktoringu w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem okresu 2010–2016/2017. Wynik – Wynikiem analizy jest potwierdzenie hipotezy o szybkim rozwoju rynku faktoringu w Polsce w badanym okresie. Rosły przy tym nie tylko obroty faktoringowe, lecz również zwiększyła się liczba przedsiębiorstw korzystających z usług faktorów. Oryginalność/wartość – zbadanie skali wykorzystywania faktoringu przez przedsiębiorstwa w Polsce, ze szczególnym zwróceniem uwagi na strukturę faktorantów oraz stosowane przez nich rodzaje faktoringu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.GUS (2006–2016). Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych (raporty za lata: 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016). Pobrano z: https://stat.gov.pl.
2.GUS (2010–2016). Działalność przedsiębiorstw niefinansowych (raporty za lata 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016). Pobrano z: https://stat.gov.pl.
3.GUS (2017). Skorygowany szacunek produktu krajowego brutto za 2016 r. GUS: Warszawa, 23.10.2017 r. Pobrano z: https://stat.gov.pl.
4.https://enf.en.com/total-factoring.html.
5.https://fci.nl/en/about-factoring/statistics.
6.Jakowiecki, M., Żbikowski, A. (2016). Z historii Polskiego Związku Faktorów. Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów, 5.
7.Kreczmańska-Gigol, K., Pajewska-Kwaśny, R. (2010). Faktoring. Przewodnik dla przedsiębiorcy. Warszawa: Raiffeisen Bank Polska SA.
8.Polski Związek Faktorów. Pobrano z: http://faktoring.pl.
9.Sieradzka, K. (2012). Faktoring jako finansowy instrument współczesnego przedsiębiorstwa. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 5.
10.Sobol, I. (2005). Faktoring międzynarodowy. Sposób na finansowanie eksportu. Kraków: Oficyna wydawnicza.
11.UNIDROIT (1988). Convention on International Factoring (Ottawa, 28 May 1988). Pobrano z: www.unidroit.org/instruments/factoring.
12.www.unidroit.org/status-1988-factoring.
13.www.yapikredifaktoring.com.tr/_pdf/grif-text.pdf.