Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.92-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018 (92)
Zróżnicowanie struktury kapitału oraz jej determinant w spółkach kapitałowych według wybranych działów klasyfikacji NAICS

Autorzy: Magdalena Mądra-Sawicka
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Aneta Kalisiak
Słowa kluczowe: determinanty struktury kapitału ROE ROA relacje majątkowe wielkość przedsiębiorstw test Kruskala-Wallisa porównania wielokrotne
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (125-135)
Klasyfikacja JEL: G31 Q12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel artykułu – Celem badań jest ocena istotności różnic określonych czynników mikroekonomicznych struktury kapitału spółek kapitałowych oraz struktury źródeł finansowania w ramach przynależności do wybranych czterech działów klasyfikacji NAICS. Metodologia badania – Badania przeprowadzono na podstawie danych ze sprawozdań finansowych bazy EMIS Intelligence. Do badanej próby zakwalifikowano łącznie panel 330 przedsiębiorstw giełdowych, w okresie 2012-2016. Ocenie poddano zarówno istotność zróżnicowania struktury kapitału oraz jej determinant ze względu na przynależność do danego działu klasyfikacji NAICS. Wynik – Najsilniej badane działy klasyfikacji przedsiębiorstw różniły się między sobą ze względu na poziom zadłużenia ogółem. W ramach badanych działów przedsiębiorstwa produkcyjne różniły się zna-cząco wobec pozostałych przedsiębiorstw. Wśród wyróżnionych determinant struktury kapitału naj-większe znaczenie w zakresie różnic między podmiotami miała rentowność aktywów, a następnie rentowność kapitału własnego. Badane podmioty nie różniły się ze względu na ich wielkość. Wynikało to z faktu iż badania swym zakresem objęły spółki giełdowe, wśród których znajdują się głównie spółki średnie i duże. Oryginalność/Wartość – Przeprowadzone badania pozwoliły na identyfikację istotność zróżnicowanego wpływu determinant struktury kapitału spółek giełdowych wyróżnionych na podstawie klasyfikacji NAICS.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barburski, J.(2016). Rozmiary działalności a struktura kapitałowo-majątkowa i rentowność przedsiębiorstw budowlanych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 79 (1), 27–40.
2.Bereżnicka, J., Pawlonka, T. (2014). Optimum kapitałowe w ocenie rentowności wybranych przedsiębiorstw branży mięsnej. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 340, 136–153.
3.Bętkowska, S. (2016). Determinanty struktury kapitału w przedsiębiorstwie. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4 (82), 385–396.
4.Błach, J. (2009). Ewolucja teorii struktury kapitału. Finanse: czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN, 1 (1), 67–106.
5.Cwynar, A., Cwynar, W., Dankiewicz, R. (2015). Studies of Firm Capital Structure Determinants in Poland: An Integrative Review. e-Finanse, 11 (4), 1–22.
6.Cwynar, A., Cwynar, W., Oratowski, P., Stachowicz, M. (2016). Corporate Capital Structure Determinants over the Latest Global Crisis: the Case of Poland. Modern Management Review, 3 (23), 23–50.
7.Czerwonka, L. (2017). Struktura kapitału polskich spółek w świetle wybranych teorii. Współczesna Gospodarka, 1 (8), 51–63.
8.Duliniec, A. (2015). Wybór źródeł finansowania a optymalna struktura kapitału w przedsiębiorstwie. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2 (74), 73–82.
9.Ebeh Ezeoha, A. (2011). Firm Versus Industry Financing Structures in Nigeria. African Journal of Economic and Management Studies, 1 (2), 42–55.
10.Felczak, T. (2015). Źródła finansowania działalności indywidualnych gospodarstw rolniczych w opinii zarządzających. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2 (74), 83–91.
11.Felczak, T., Domańska, T. (2014). Struktura i poziom zadłużenia a efektywność indywidualnych gospodarstw rolniczych w zależności od wielkości ekonomicznej. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 3, 5–18.
12.Franc-Dąbrowska, J. (2006). Bezpieczeństwo finansowe a efektywność zaangażowania kapitałów własnych. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 1 (93), 121–128.
13.Franc-Dąbrowska, J. (2009). Struktura kapitału a podział zysku w spółkach giełdowych przemysłu rolno-spożywczego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 48, 239–249.
14.Hamrol, M., Sieczko, J. (2006). Czynniki kształtujące strukturę kapitału polskich spółek giełdowych. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1, 127–141.
15.Jaworski, J., Czerwonka, L. (2017). Determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie. Sektor usług. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H – Oeconomia, 4 (51), 133–142.
16.Jerzemowska, M., Hajduk, A. (2015). Wpływ rentowności przedsiębiorstwa na strukturę kapitału na przykładzie spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2 (938), 45–57.
17.Jędrzejczak-Gas, J. (2014). Influence of the Selected Factors on the Capital Structure of Enterprises in the Construction Industry. Management, 1 (18), 241–254.
18.Koralun-Bereźnicka, J. (2016). Wpływ kraju i sektora oraz wielkości przedsiębiorstwa na strukturę kapitału przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
19.Łach, K. (2012). Kierunki badań nad determinantami struktury kapitału przedsiębiorstw w Polsce. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 12, 185–197.
20.Łukasik, G., Naczyński, D. (2016). Relacje kapitałowe przedsiębiorstw w Polsce i wybranych krajach europejskich. Studia Ekonomiczne, 282, 80–93.
21.Mazur, K. (2007). Determinanty struktury kapitału polskich spółek. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 8, 21–27.
22.Mądra-Sawicka, M. (2016). Samofinansowanie działalności w przedsiębiorstwach rolniczych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4 (82, cz. 1), 425–435.
23.Mądra-Sawicka, M., Kalisiak, A. (2017). Mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw budowlanych na przykładzie spółek giełdowych – wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 5 (89, cz.1), 89–101. DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-07.
24.Pawlonka, T., Lenarcik, M. (2014). Struktura kapitału a koszt kapitału obcego w przedsiębiorstwach branży mięsnej w Polsce. Ekonomia i Zarządzanie, 3 (6), 186–202.
25.Prędkiewicz, K, Prędkiewicz, P. (2014). Wybrane determinanty struktury kapitału mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65, 829–842.
26.Szudejko, M. (2013). Analiza zależności pomiędzy branżą a strukturą kapitału przedsiębiorstwa na podstawie wyników finansowych polskich spółek giełdowych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 62, 701–711.
27.Zygmunt, A. (2004). Wpływ branży na strukturę kapitału w przedsiębiorstwie. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2 (1042), 420–425.
28.Zygmunt, A. (2010). Determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw należących do przemysłu elektromaszynowego (w świetle badań empirycznych). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 98, 442–449.
29.Zabolotnyy, S. (2012). Strategie finansowania działalności spółek giełdowych z sektora agrobiznesu – wyniki badania opinii zarządzających. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 97, 157–170.