Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.92-19
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018 (92)
Finansowanie nieodsetkowe polskich przedsiębiorstw – analiza sektorowa

Autorzy: Tomasz Berent
Szkoła Główna Handlowa
Słowa kluczowe: finansowanie nieodsetkowe struktura kapitału dźwignia finansowa kredyt kupiecki
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (223-234)
Klasyfikacja JEL: G30 G32 G33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem badania jest analiza struktury finansowania polskich przedsiębiorstw, ze szczególnym akcentem na finansowanie inne niż dłużne, tzn. nieodsetkowe. Wielkość takiego finansowania określa skalę efektów dźwigniowych, wynikających z obecności nieopisywanych w literaturze dźwigni nieodsetkowych. Metodologia badania – Badanie przeprowadzono na dużej próbie około 15 tysięcy firm za okres 2006–2015. W pracy analizowano trzy wskaźniki struktury pasywów: zobowiązań ogółem, zadłużenia oraz zobowiązań nieodsetkowych, w podziale na wielkość firmy oraz jej przynależność sektorową. Wynik – W badanym okresie majątek firm finansowany był zobowiązanymi nieodsetkowymi w około 30% – niemal dwukrotnie więcej niż skala finansowania długiem. W odróżnieniu od długu, wielkość zobowiązań nieodsetkowych jest mocno skorelowana z koniunkturą gospodarczą. Wielkość firmy jest powiązana ze skalą finansowania nieodsetkowego, przy czym zależność ta jest ujemna, gdy wielkość mierzona jest przez aktywa, i dodatnia (z wyjątkiem firm największych), gdy miernikiem są przychody. Mniejsza skala finansowania nieodsetkowego dla firm z największymi przychodami wynika z obecności w próbie firm budowlanych i produkcyjnych. Dla sektora transportu i handlu zależność ta jest pełna. Oryginalność/wartość – Wykazanie ścisłej monotoniczności między wielkością przychodów i finansowaniem nieodsetkowym (nieobecnej dla całej próby) dla firm handlowych oraz transportowych stanowi platformę dla dalszych badań nad nieopisywaną w literaturze i trudno identyfikowalną dla całej próby dźwignią nieodsetkową, wywołaną przez finansowanie nieodsetkowe.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Berent, T. (2017). Dźwignia wynikająca z finansowania nieodsetkowego – badanie korelacji. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 89, 369–379.
2.Berent, T. (2016). Finansowanie zobowiązaniami nieodsetkowymi procesy dźwigniowe – model teoretyczny. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 79, 871–888.
3.Berent, T. (2013). Ogólna teoria dźwigni finansowej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
4.Chant, E.M., Walker, D.A. (1988). Small Business Demand for Trade Credit. Applied Economics, 861–876.
5.Nadiri, M.I. (1969). The Determinants of Trade Credit in the U.S. Total Manufacturing Sector. Econometrica, 37, 408–423.
6.Nissim, D., Penman, S. (2003). Financial Statement Analysis of Leverage and How It Informs About Profitability and Price-to-Book Ratios. Review of Accounting Studies, 8, 531–560.
7.Pluta, W. (1995). Finansowanie zakupów kredytem handlowym. Rachunkowość, 6, 290–292
8.Schwartz, R.A. (1974). An Economic Model of Trade Credit. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 9, 643–657.
9.Smith, J.K. (1987). Trade Credit and Informational Asymmetry. Journal of Finance, 42, 863–872.
10.Wędzki, D. (2000). Teoria zintegrowanego zarządzania kredytem handlowym w przedsiębiorstwie. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
11.Zawadzka, D. (2009). Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy. Identyfikacja i ocena. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.