Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.92-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018 (92)
Aktywa ogółem a zarządzanie zasobami ludzkimi w spółdzielniach mleczarskich

Autorzy: Marzena Ganc
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: kapitał ludzki spółdzielnie mleczarskie majątek zatrudnienie.
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (45-55)
Klasyfikacja JEL: Q13 Q14 M12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Określenie poziomu wybranych wskaźników zarządzania kapitałem ludzkim w spółdzielniach mleczarskich. Metodologia badania – Wybrano w sposób celowy 80 spółdzielni mleczarskich. Jako kryterium doboru przyjęto wielkość skupu mleka. Próbę należy traktować jako quasi reprezentatywną z uwagi na większościowy udział w runku oraz skupie mleka badanych jednostek. Spółdzielnie podzielono metodą kwartyli według wielkości majątku ogółem, a następnie obliczono wskaźniki zarządzania zasobami ludzkimi. Obliczono wskaźniki produktywności zasobów ludzkich, wartość dodaną kapitału ludzkiego, średni zysk na pracownika oraz udział wynagrodzeń w przychodach ogółem. Okres badawczy to lata 2013–2015. Wynik – Zaobserwowano rosnące koszty pracy na jednego zatrudnionego, wraz ze wzrostem wartości aktywów ogółem spółdzielni mleczarskiej. Może to wynikać ze stosowania nowoczesnych technologii oraz nowoczesnego parku maszynowego, który jest droższy w eksploatacji i wymaga specjalistycznej wiedzy. Lokalny charakter działalności mniejszych spółdzielni nie oznacza, że są one oderwane od współczesnych realiów gospodarczych. Funkcjonowanie we współczesnej konkurencyjnej gospodarce wolnorynkowej rodzi konieczność ciągłego doskonalenia technologii, wprowadzania nowych produktów o wysokiej jakości, co w rezultacie prowadzi do konieczności ciągłego kształcenia kadr pracowniczych na każdym szczeblu struktury organizacyjnej. Oryginalność/wartość – Praca stanowi novum w zakresie badania kapitału ludzkiego w spółdzielniach mleczarskich.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baran, J., Kołyska, J. (2009). Porównanie wykorzystania zasobów małych, średnich i dużych przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego w latach 1998–2005. Equilibrium, 1 (2), 159–171.
2.Brummet, R.L., Flamholtz, E.G., Pyle, C.P. (1969). Human Resource Accounting: A Tool to Increase Managerial Effectiviness. Management Accounting, 50, 110–124.
3.Chen, H.M., Min, K.J. (2004). The Role of Human Capital Cost in Accounting. Journal of Intellectual Capital, 1 (5), 98–115.
4.Chmielewska, M. (2006). Wielkość majątku a kondycja finansowa spółdzielni mleczarskich. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1, 77–85.
5.Dobija, M. (2005). Pomiar kapitału ludzkiego i możliwości raportowania wyników. Zeszyty Naukowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5, 31–42.
6.Flamholtz, E.G. (2001). Human Resource Accounting: Advances in Concepts, Methods, and Applications. Boston.
7.Ijiri, K. (1995). Segment statements and Informative ness Measures: Managing Capital, vs Managing Resources. Accounting Horizons, 3 (9), 55.
8.Lepak, D. Snell, S. (1999). The Human Resource Architecture: Toward a Theory of Human Capital Allocation and Development. The Academy of Management Review, 1 (24).
9.Łukasiewicz, G. (2006). Kapitał ludzki w organizacji opartej na wiedzy – wyzwania dla sprawozdawczości. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 3, 89–99.
10.Mierzwa, D. (2011). The Development and Importance of Cooperative Companies in the National Economy of the EU Countries. W: Fundamentals of Management in Modern Small and Medium-Sized Enterprises, red. S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
11.Nałęcz, S., Konieczna, J. (2011). Sektor spółdzielczy – główny pracodawca. W: Gospodarka społeczna w Polsce, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
12.Paton, W.A. (1992). Accounting Theory. New York: Ronald Press.
13.Pietrzak, M. (2012). Rola zasobów ludzkich w kształtowaniu wyników ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw w świetle przeglądu literatury i badań własnych. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 99.
14.Purcell, J. (2000). The Meaning of Strategy in Human Resources Management. W: Human Resource Management: A Critical Text, red. J. Storey (s. 11–29). London: Cengage Learning EMEA.
15.Sakalas, A., Lipe, Z. (2011). Evaluation Methods of Investment in Human Capital, Economics & Management, 2 (23), 54–68.
16.Wasilewski, M., Chmielewska, M. (2006). Fundusz udziałowy a kondycja finansowa spółdzielni mleczarskich. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2.
17.Xian, Z.A. (2010). Review of the Evaluation Methods of the Value of Human Capital of the Manager in China. International Business & Economics Research Journal, 6 (9).