Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.94/1-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2018
Relacja między wynikiem z utrzymania i eksploatacji nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych a dochodem (stratą) z gospodarki zasobami mieszkaniowymi

Autorzy: Stanisław Hońko ORCID
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Rachunkowości

Tomasz Kufel
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: spółdzielnie mieszkaniowe rachunek zysków i strat
Rok wydania:2018
Liczba stron:14 (37-50)
Klasyfikacja JEL: A19
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Streszczenie: Cel – porównanie zasad ustalania wyniku finansowego z utrzymania i eksploatacji nieruchomości, określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, oraz dochodu (straty) z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, wynikającego z przepisów podatkowych. Rozbieżność tych przepisów nie tylko utrudnia prowadzenie bieżącej ewidencji księgowej spółdzielni mieszkaniowych, ale również negatywnie wpływa na przejrzystość rachunku zysków i strat, Metodologia badania – Artykuł obejmuje dwie główne części. Pierwsza zawiera interpretację przepisów dotyczących wyników spółdzielni mieszkaniowych. W tej części posłużono się metodą analizy źródeł, głównie aktów prawnych i wewnętrznych dokumentów spółdzielni mieszkaniowych. W drugiej części zaprezentowano konsekwencje odmiennego definiowania kosztów/przychodów z eksploatacji i utrzymania nieruchomości i dochodu/straty z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. W tej części zastosowano metodę scenariuszową, w celu określenia lepszego zobrazowania opisywanego zagadnienia. Wynik – Propozycja uproszczeń sposobu prezentacji wyniku finansowego spółdzielni. Oryginalność/Wartość – Artykuł odnosi się do rzadko podejmowanego w literaturze zagadnienia. Wyniki rozważań mogą zostać wykorzystane w praktyce spółdzielni mieszkaniowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Spółdzielczość Mieszkaniowa. Pobrane z: https://www.krs.org.pl/index.php/ruch-spodzielczy-sp-1235027509/brane-spodzielcze/spodzielczo-mieszkaniowa, (03.05.2018)
2.Polskie Naukowo - Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne. Pobrane z: https://pntte.wordpress.com/szkolenia/slownik/, (03.05.2018)
3.Sprawozdanie finansowe Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2016 r. Pobrane z : http://www.ssm.smsnet.pl/pdf/sprfin.pdf, (18.05.2018)
4.Sprawozdanie finansowe Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2016 r. Pobrane z : http://wsm.pl/attachments/article/837/Sprawozdanie_Finansowe_2016.pdf, (18.05.2018)
5.Komunikat nr 3 z dnia 20 listopada 2015 r., Dz. Urz. MF z 1 grudnia 2015 r. poz. 81 w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego,
6.Nowy Słownik Języka Polskiego, Warszawa 2002, PWN
7.Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Dz. U. 2013, poz. 1222 z późn. zm.
8.Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 2018, poz. 395 z późn. zm.
9.Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. 2017, poz. 2343 z późn. zm.
10.Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Dz. U. 2016, poz. 1610 z późn. zm.
11.Truszkowska-Kurstak M. (2015) Sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej w świetle zasady wiernego i rzetelnego obrazu – kierunki zmian, s. 605–614, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 77,
12.Kufel T. (2015) Specyficzne cechy rachunku zysków i strat w spółdzielniach mieszkaniowych, s. 123–131, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 78
13.Hrebin E. (2017) Roczne sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej, s. 387-427, Rachunkowość – zamknięcie roku 2017
14.Hrebin E. (2016) Roczne sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej, s. 13-23, Rachunkowość nr 3/2016
15.Hrebin E. (2015) Przychody i koszty oraz rachunek zysków i strat spółdzielni mieszkaniowych, s. 17-35, Rachunkowość nr 2/2015
16.Pobrane z: http://www.vademecumksiegowego.pl/artykul_narzedziowa,644,0,8837,rozliczenie-nadwyzki-bilansowej-w-spoldzielni-mieszkaniowej.html;
17.Pobrane z: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Archiwalne/SE_33/19.pdf;