Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.94/2-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2018
Efekt momentum na GPW w Warszawie w latach 1995-2015

Autorzy: Leszek Czapiewski ORCID
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: anomalie rynkowe efektywność rynku kapitałowego efekt momentum strategie momentum
Rok wydania:2018
Liczba stron:17 (19-35)
Klasyfikacja JEL: G11 G12 G14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest weryfikacja istnienia efektu momentum na GPW w Warszawie w latach 1995–2015. Metodologia badania – Jako metodę badawczą wykorzystano metodę weryfikacji wyników inwestycji opartych na strategii momentum. Zbadano rezultaty strategii inwestycyjnych utrzymywanych w okresie K-miesięcy (K = 1, …, 36). W tym celu skonstruowano portfele złożone zarówno z akcji najbardziej „wzrostowych”, jak i „spadkowych” w ciągu poprzedzających J-miesięcy (J = 1, ..., 36). Równolegle testowano strategię inwestycyjną dla portfeli tylko „wzrostowych” oraz tylko „spadkowych”. Wynik – Przeprowadzone w okresie 1995–2015 badania potwierdzają istnienie efektu momentum i są zbieżne z wcześniej uzyskanymi wynikami badań dla polskiego rynku kapitałowego. Wyniki pogłębionych testów wskazują jednak na duże zróżnicowanie wyników strategii momentum zarówno dla portfeli „wzrostowych” i „spadkowych”, jak i dla poszczególnych podokresów badawczych. Oryginalność/wartość – Przeprowadzone w artykule badania są jak dotąd najobszerniejszymi badaniami na temat zjawiska momentum na polskim rynku kapitałowym. Bazują na analizie 1296 strategii inwestycyjnych z uwzględnieniem wszystkich 649 spółek notowanych na rynku głównym GPW w Warszawie w latach 1995–2015.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chan, L.K.C., Jegadeesh, N., Lakonishok, J. (1996). Momentum Strategies. The Journal of Finance, 5 (51), 1681–1713.
2.Chan, L.K.C., Jegadeesh, N., Lakonishok, J. (1999). The Profitability of Momentum Strategies. Financial Analysts Journal, 6 (55), 80–90.
3.Czajkowska, M. (2004). Zjawisko kontynuacji krótko- i średnioterminowych stóp zwrotu – momentum. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 52, 24–32.
4.De Bondt, W., Thaler, R. (1985). Does the Stock Market Overreact? Journal of Finance, 3 (40), 793–805.
5.Grotowski, M. (2003a). Momentum (1). Nasz Rynek Kapitałowy, 2, 133–139.
6.Grotowski, M. (2003b). Momentum (2). Nasz Rynek Kapitałowy, 4, 103–108.
7.Jegadeesh, N. (1990). Evidence of Predictable Behavior of Security Returns. Journal of Finance, 3 (45), 881–898.
8.Jegadeesh, N., Titman (1993). Returns to buying winners and selling losers: implications for stock market efficiency. Journal of Finance, 1 (48), 65–89.
9.Jegadeesh, N., Titman (2001). Proftability of momentum strategies: an evaluation of alternative explanations. Journal of Finance, 2 (56), 699–720.
10.Lehmann, B. (1990). Fads, Martingales, and Market Efficiency. Quarterly Journal of Economics, 1 (105), 1–28.
11.Li, X., Brooks, C., Miffre, J. (2009). Low-cost momentum strategies. Journal of Asset Management, 6 (9), 366–379.
12.Liu, C., Lee, Y. (2001). Does the momentum strategy work universally? Evidence from the Japanese stock market. Asia-Pacific Financial Markets, 4 (8), 321–339.
13.Merło, P., Konarzewski, P. (2015). The Momentum Effect Exemplifies The Influence of Investors’ Irrational Behaviour on Changing Prices of Shares and Stocks: An Analysis of The Momentum Effect on The Warsaw Stock Exchange. e-Finanse, 1 (11). 56–64.
14.Pawłowska, J. (2015). Efektywność strategii momentum w inwestowaniu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 855. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74 (t. 1), 447–454.
15.Rouwenhorst, K. G. (1998). International Momentum Strategies. Journal of Finance, 53, 267–284.
16.Szyszka, A. (2006). Zjawisko kontynuacji stóp zwrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank i Kredyt, 8, 37–49.
17.Wójtowicz, T. (2011). Efekt momentum na GPW w Warszawie w latach 2003–2010. Ekonomia Menedżerska, 9, 143–154.