Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / ZN 850 PZFiM nr 37
Jakość usług i metody jej pomiaru
(Service Quality and the Methods of Measurement)

Authors: Urszula Chrąchol
Uniwersytet Szczeciński

Kamila Peszko
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: service quality research method
Data publikacji całości:2015
Page range:12 (33-44)

Abstract

The article aims to highlight the importance of quality services and implemented in this research area, which have an impact on further investigation and were received by current and potential customers. These test methods show how the quality of service is a complex process that can be analyzed in different ways. It examples of the activities and the difficulty to maintain the quality of services illustrate how important it is to ensure customer satisfaction.
Download file

Article file

Bibliography

1.Czekaj J., Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
2.Daszkowska M., Usługi. Produkcja, rynek, marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
3.Flejterska E., Jakość usług w szkolnictwie wyższym – stagnacja czy postęp?, w: Edukacja. Tradycje, rzeczywistość, przyszłość, red. C. Plewski, CDiDN, Szczecin 2005.
4.Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Słownik tematyczny, red. M. Wójcicka, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001.
5.Kujawiński J., Niektóre metody oceny jakości usług, w: Marketing 2001, t. 2, Katedra Turystyki i Usług Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 1998.
6.Lewandowski R., Pomiar jakości usług medycznych z wykorzystaniem metody SERVQUAL, „Problemy Jakości” 2008, nr 9.
7.Marketing. Ujęcie systemowe, red. M. Daszkowska, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2005.
8.Ostraszewska A., Kontrowersje wokół interpretacji jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, w: Marketing szkół wyższych, red. G. Nowaczyk, M. Kolasiński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2004.
9.Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa 2004.
10.Peszko K., Kształtowanie narzędzi komunikacji marketingowej w szkołach wyższych, Szczecin 2013 (niepublikowana praca doktorska).
11.Radkowska J., Stefaniak J., Jakość w usługach edukacyjnych, w: Marketingowe zarządzanie szkołą wyższa, red. G. Nowaczyk, P. Lisiecki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2006.
12.Rogoziński K., Marketing usług profesjonalnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
13.Sektor usług filarem polskiej gospodarki, www.bankier.pl/wiadomosc/Sektor-uslug-filarem-polskiej-gospodarki-2388716.html (10.11.2013).
14.Soboń A., Jakość usług czynnikiem determinującym przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa hotelowego, „Ludzie, Zarządzanie, Gospodarka. Studia i Materiały” 2011, nr 2.
15.Storma M., Modele i metody pomiaru jakości usług, Q&R Polska, Lublin 2012.
16.Szabłowski M., Poziom nauczania jako dylemat marketingowy uczelni, w: Marketing szkół wyższych, red. G. Nowaczyk, M. Kolasiński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2004.
17.Vroeijenstijn A.I., Improvement and Accountability: Navigating between Scylla and Charybdis. Guide for External Quality Assessment in Higher Education, „Higher Education Policy Series” 1995, No 30, Jessica Kingsley Publishers, London.
18.Witkowska J., Ocena jakości usługi ubezpieczeniowej w opinii klientów, https://rzu.gov. pl/files/20465__5208__Justyna_Witkowska___Ocena_jakosci_uslugi_ubezpieczeniowej_w_opinii_klientow___Rozprawy_Ubezpieczeniowe_nr_9_2_2010_.pdf (10.10.2013).
19.Wolniak R., Pomiar oczekiwanej i postrzeganej jakości w usługach medycznych, „Współczesne Zarządzanie” 2010, nr 2.
20.Zarządzanie jakością usług w instytucjach publicznych, red. J. Frąś, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.