Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.43-05
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 2 (43) 2016
Instrumenty wspierania gospodarstw rolniczych w Polsce

Autorzy: Justyna Góral
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Słowa kluczowe: polskie gospodarstwa rolnicze pomoc krajowa Wspólna Polityka Rolna interwencjonizm
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:13 (57-69)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W pracy przeanalizowano aktualne formy pomocy kierowanej do gospodarstw rolniczych z budżetu krajowego i unijnego. Pokazano także wiele udogodnień prawnych, które w połączeniu z pomocą finansową tworzą kompleksowy pakiet wsparcia rolnictwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Agricultural Policy Monitoring and Evaluation (2013). OECD.
2.Czubak, W. (2013). Rozwój rolnictwa w Polsce z wykorzystaniem wybranych mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Rozprawy Naukowe nr 458. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego.
3.Czyżewski, A. (2003). Interwencjonizm w polityce krajów wysokorozwiniętych. W: A. Czyżewski (red.), Makroekonomiczne problemy agrobiznesu w Polsce w okresie przedakcesyjnym (109–129). Poznań: Wydawnictwo AE.
4.Duczkowska-Małysz, K. (2013). Przyszłość polityki rozwoju obszarów wiejskich. Możliwe scenariusze. Dylematy i wyzwania (ekspertyza). Pobrane z: www.mrr.gov.pl (6.02.2013).
5.Galbraith, J.K. (1991). Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna. Warszawa: PWE.
6.Kocot, M. (2015). Uwagi o przyczynach interwencjonizmu w obszarze rolnictwa. Pobrane z: http://www.sbc.katowice.pl/Content/10182/kocot.pdf (19.05.2015).
7.Maśniak, J. (2011). Znaczenie polityki rolnej państwa w rozwoju rynku ziemi rolniczej w Polsce. Roczniki Nauk Rolniczych Seria G, 98 (3), 108–115.
8.Poczta, W. (2013). Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej – wpływ WPR. Warszawa: GUS.
9.Rembisz, W. (2010). Krytyczna analiza podstaw i ewolucji interwencji w rolnictwie. Współczesna Ekonomia, 4.
10.Sobiecki, R. (2007). Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
11.Sobiecki, R. (2015). Interwencjonizm w rolnictwie: dlaczego jest konieczny? Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2, 38–46.
12.Spychalski, G. (2008). Działania interwencyjne w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Polsce, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 71, 43–47.
13.Stiglitz, J.E. (1987). Some Theoretical Aspects of Agricultural Policies, The World Bank Research Observer, 2 (1), 43–60.
14.Szymański, W. (2013). Racjonalność globalna a konkurencyjność ekonomiczno-społeczna rolnictwa. W: J.S. Zegar (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (9–42). Raport Planu Wieloletniego nr 68. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
15.Tomczak, F. (2009). Ewolucja wspólnej polityki rolnej UE i strategia rozwoju rolnictwa polskiego. Raport Planu Wieloletniego nr 125. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
16.Van Huylenbroeck, G., Durand, G. (2007). Multifunctional agriculture: a new paradigm for European agriculture and rural development. Ashgate Publishing Ltd.
17.Wilkin, J. (2002), Interwencjonizm państwowy w rolnictwie: dlaczego był, jest i będzie. Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego, 2, 18–23.
18.Wilkin, J. (2015). Polskie rolnictwo opłaca się dotować. Pobrane z: http://finanse.wp.pl /kat,1034079,ti-tle,Wilkin-o-25-leciu-polskie-rolnictwo-oplaca-siedotowac,wid,166 45065,wiadomosc. html?ticaid=116734 (31.05.2014).
19.Wilkin, J. (2009). Ekonomia polityczna reform Wspólnej Polityki Rolnej, Gospodarka Narodowa, 1–2.
20.www.arimr.gov.pl.
21.www.cairnsgroup.org.
22.www.minrol.gov.pl.
23.Ziętara, W. (2008). Uwagi o przyszłości polskich gospodarstw. W: M. Kłodziński (red.), Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014–2020. Warszawa: IRWiR PAN.
24.Żmija, D. (2011), Dylematy dotyczące aktywnej roli państwa w obszarze rolnictwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 863.