Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/1-03
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1
Prosumpcja jako trend konsumencki w opiniach potencjalnych prosumentów

Autorzy: Agnieszka Izabela Baruk
Politechnika Łódzka

Anna Iwanicka
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Słowa kluczowe: prosumpcja trendy konsumenckie segmentacja prosument
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (39-52)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono istotę i zakres prosumpcji jako jednego z trendów konsumenckich. Prezentowane w literaturze poglądy, w tym związane z segmentacją prosumentów, poddano weryfikacji empirycznej. Sformułowano hipotezę, że ankietowani wykazują porównywalną aktywność prosumpcyjną w relacjach z oferentami i w relacjach z innymi użytkownikami. Wyniki analizy korespondencji i analizy skupień wskazują, że hipoteza nie jest prawdziwa. Można też wyciągnąć wniosek o ograniczonym zakresie aktywności prosumpcyjnej badanych, zwłaszcza w przypadku współtworzenia pozaproduktowych elementów oferty. Tworzą oni inne segmenty niż prezentowane w literaturze. Ich wskazanie stanowi wkład teoretyczny, mający także istotne wartości aplikacyjne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abramek E., Prosumpcja w rozwoju systemów informatycznych zarządzania, w: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, red. R. Knosala, Oficyna Wyd. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2013.
2.Baruk A., Nabywcy czy prosumenci – rola rynkowa współczesnych odbiorców, „Marketing i Rynek” 2014, nr 8.
3.Battistella C., Nonino F., Open innovation web-based platforms: the impact of different forms of motivation on collaboration, „Innovation: Management, Policy & Practice” 2012, Vol. 14, Iss. 4.
4.Berthon P.R. et al., Marketing meets Web 2.0, social media and creative consumers: implications for international marketing strategy, „Business Horizons” 2012, Vol. 55, Iss. 3.
5.Brodie R. et al., Consumer engagement in a virtual brand community: an exploratory analysis, „Journal of Business Research” 2013, Vol. 66, Iss. 1.
6.Claffey E., Brady M., A model of consumer engagement in a virtual customer environment, „Journal of Customer Behaviour” 2014, Vol. 13, Iss. 4.
7.Doligalski T., Internet w zarządzaniu wartością klienta, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2013.
8.Fuchs Ch., Schreier M., Customer empowerment in new product development, „Journal of Product Innovation Management” 2011, Vol. 28, Iss. 1.
9.Gajewski Ł., Prosumpcja – praktyki konsumenckiej innowacyjności, „E-mentor” 2009, nr 2 (29), www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/29/id/631.
10.Ha L., Yun G.W., Digital divide in social media prosumption: proclivity, production intensity, and prosumer typology among college students and general population, „Media and Communications Faculty Publications” 2014, No. 4, http://scholarworks.bgsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1010&context=smc_pub.
11.Halicki P., Niesforna komunikacja, „Świat Marketingu” 2007, nr 1, www.swiatmarketingu.pl/index.php?=06&id_numer=520294.
12.Howe J., The rise of crowdsourcing, „Wired” 2006, Vol. 6, http://archive.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html
13.Izvercian M., Potra S.A., Prosumer-oriented Relationship Management capability development for business performance, „Procedia Technology” 2014, Vol. 16.
14.Izvercianu M., Şeran S.A., Branea A.M., Prosumer-oriented value co-creation strategies for tomorrow’s urban management, „Procedia – Social and Behavioral Sciences” 2014, Vol. 124.
15.Maleszka M., Nguyen N.T., Integration computing and collective intelligence, „Expert Systems with Applications” 2015, Vol. 42, Iss. 1.
16.Mitręga M., Czy prosumpcja w dobie kryzysu to zjawisko jednowymiarowe? Eksploracja wśród użytkowników portali społecznościowych, „Problemy Zarządzania” 2013, vol. 11, nr 1 (40), t. 1.
17.Mróz B., Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2013.
18.Niezgoda A., Prosument na rynku turystycznym – próba zdefiniowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 304, Wrocław 2013.
19.Prahalad C.K., Ramaswamy V., The future of competition: co-creating unique value with customers, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 2004.
20.Ramaswamy V., Gouillart F., The power of co-creation, Free Press, New York 2010.
21.Ritzer G., Jurgenson N., Production, consumption, prosumption. The nature of capitalism in the age of the digital ‘prosumer’, „Journal of Consumer Culture” 2010, Vol. 10, No. 1.
22.Surowiecki J., The wisdom of crowds – why the many are smarter than the few, First Anchor Books Edition, New York 2005.
23.Szul E., Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów – uwarunkowania i przejawy, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2013, nr 31.
24.Tapscott D., Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
25.Tapscott D., Williams A.D., Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, www.waip.com.pl/index.php/waip/waip/serie_wydawnicze/cyberkultura_internet_spoleczenstwo/wikinomia_o_globalnej_wspolpracy_ktora_zmienia_wszystko.
26.Toffler A., Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1997.
27.Troye S.V., Xie C., The active consumer: conceptual, methodological, and managerial challenges of prosumption, 2007, www.nhh.no/Admin/Public/Download.aspx?file=Files%2FFiler%2Finstitutter%2Ffor%2Fconferences%2Fnff%2Fpapers%2Fxie.pdf
28.Wolny W., Formy prosumpcji w systemach informatycznych, w: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, red. R. Knosala, Oficyna Wyd. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2013.
29.Wójcik J., Prosument - współczesny mit marketingowy, w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, red. L. Garbarski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
30.Xie Ch., Bagozzi R.P., Troye S.V., Trying to prosume: toward a theory of consumers as co-creators of value, „Journal of the Academy of Marketing Science” 2008, Vol. 36, Iss. 1.