Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/1-11
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1
Zastosowanie koncepcji Customer Engagement w branży odzieżowej

Autorzy: Katarzyna Rupik
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: zaangażowanie konsumenta wartość dla klienta koncepcja CE branża odzieżowa
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (141-154)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Proces marketingu rozumiany jako definiowanie, tworzenie i dostarczanie wartości dla klienta może być realizowany w ramach rozszerzonej sieci kompetencji. Jednym z podmiotów tej sieci jest klient–konsument. Koncepcja Customer Engagement (CE) opisuje aktywność konsumenta (aktualnego lub potencjalnego klienta) rozumianą jako jego angażowanie (się) we współtworzenie wartości z przedsiębiorstwem lub/i innymi konsumentami. Przedsiębiorstwa branży odzieżowej mają szczególne możliwości w zakresie angażowania klientów w proces marketingu, co wynika ze specyfiki oferowanej kategorii produktowej. W artykule dokonano przeglądu interpretacji CE funkcjonujących w literaturze marketingowej (ujęcie wąskie oraz szerokie) oraz systematyki form CE. Na gruncie wąskiej interpretacji CE, w perspektywie zarządczej, opracowano klasyfikację form CE.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Appelbaum A., The constant customer, „Gallup Business Journal” 2001, June 17, http://businessjournal.gallup.com/content/745/constant-customer.aspx#1.
2.Bijmolt T.H., Leeflang P.S., Block F., Eisenbeis M., Hardie B.G., Lemmens A., Saffert P. Analytics for customer engagement, „Journal of Service Research” 2010, Vol. 13, Iss. 3.
3.Brodie R., Hollebeek L., Jurić B., Ilić A. Customer engagement: conceptual domain, fundamental propositions, and implications for research, „Journal of Service Research” 2011, Vol. 14, Iss. 3.
4.Bryson C. Clarifying the concept of student engagement, w: Understanding and developing student engagement, red. C. Bryson, Routledge, Abingdon, Oxon 2014.
5.Falkowski A., Tyszka T., Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk 2001.
6.Foxall G.R, Goldsmith R.E., Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
7.Grönroos C., Adopting service logic for marketing, „Marketing Theory” 2006, Vol. 6, Iss. 3.
8.Grönroos C., Service management and marketing. Customer management in service competition, John Wiley & Sons, Ltd., Chichester 2007.
9.Hollebeek L. Demystifying Customer Brand Engagement: Exploring the Loyalty Nexus, „Journal of Marketing Management” 2011, Vol. 27 (7–8).
10.Jaakkola E., Alexande M., The role of customer engagement behavior in value co-creation. A service system perspective, „Journal of Service Research” 2015, Vol. 17, Iss. 3.
11.Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
12.Kotler Ph., Keller K.L., Marketing management, Pearson Prentince Hall, Upper Saddle River 2006.
13.Kumar V., Aksoy L., Donkers B., Venkatesan R., Wiesel T., Tillmanns S., Undervalued or overvalued customers: capturing total customer engagement value, „Journal of Service Research” 2010, Vol. 13, Iss. 3.
14.Kuziak M., Zaangażowanie konsumenta w kontekście mediów społecznościowych, w: Zarządzanie marketingiem. Trendy, strategie, instrumenty. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2014.
15.Lambin J-J., Strategic marketing management, Mc-Graw-Hill, France 1998.
16.Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003.
17.Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Oxford University Press 1989.
18.Patterson P., Yu T., de Ruyter K., Understanding customer engagement in services, Proceedings of ANZMAC 2006 Conference, Brisbane, 4–6 Dec. 2006.
19.Prahalad C., Ramaswamy V., The future of competition: co-creating unique value with customers, Harvard Business School Press, Boston 2004.
20.Słownik języka polskiego, http://sjp.pl/zaanga%C5%BCowanie.
21.Storbacka K., Lehtinen J.R., Sztuka budowania trwałych związków z klientami. Customer Relationship Management, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
22.The economist intelligence unit, Beyond loyalty. Meeting the challenge of customer engagement, a report from the Economist Intelligence Unit sponsored by Adobe Systems. Part I, 2007.
23.Toffler A., The third wave: the classic study of tomorrow, Bantam, New York 1980.
24.Van Dorn J., Lemon K.N., Mittal V., Nass S., Pick D., Pirner P., Verhoef P.C., Customer engagement behavior: theoretical foundations and research directions, „Journal of Service Research” 2010, Vol. 13, Iss. 3.
25.Vargo S., Lusch R., Evolving to a new dominant logic for marketing, „Journal of Marketing” 2004, Vol. 68, Iss. 1.
26.Verhoef P., Reinartz W., Krafft M., Customer Engagement as a new perspective in customer management, „Journal of Service Research” 2010, Vol. 13, Iss. 3.
27.Vivek S., Beatty S., Morgan M., Customer Engagement: exploring customer relationships beyond purchase, „Journal of Marketing Theory and Practice” 2012, Vol. 20, No. 2.
28.Znaczenie efektywności działań marketingowych w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa, red. H. Szulce, T. Żyminkowski, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2010.