Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/1-12
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1
Implementing the Consumer-Based Brand Equity Scale for Beer Brands – A Tyskie and Żywiec Case Study
(Zastosowanie skali do pomiaru postrzeganego przez konsumenta kapitału marek względem marek piwa – studium przypadku Tyskie i Żywiec)

Autorzy: Przemysław Łukasik
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Bruno Schivinski
Politechnika Gdańska
Słowa kluczowe: kapitał marki bazujący na kliencie marki piwa świadomość marki
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (155-164)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Problem zarządzania kapitałem marki ma istotne znaczenie dla badaczy i menedżerów. W niniejszym artykule kapitał marki jest rozpatrywany z punktu widzenia konsumenta, czyli jako postrzegany przez konsumenta kapitał marki (CBBE – consumer-based brand equity) w odniesieniu do dwóch oferowanych w Polsce marek piwa – Tyskie i Żywiec. Celem artykułu jest prezentacja tego, w jaki sposób menedżerowie mogą wykorzystać skalę do pomiaru CBBE jako instrumentu kontroli i monitoringu zarządzanych przez nich marek. Do pomiaru świadomości analizowanych marek, skojarzeń z markami, postrzeganej jakości oraz lojalności wobec marek wykorzystano dane uzyskane od 311 respondentów. Obliczono także ogólny kapitał obydwu marek. Otrzymane wyniki wskazują, że świadomość marki Żywiec jest większa niż marki Tyskie, jednak marka Tyskie osiągnęła lepsze wyniki w zakresie skojarzeń z marką, postrzeganej jakości oraz lojalności wobec marki. Marka Tyskie ma także wyższy od marki Żywiec ogólny kapitał marki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aaker D.A., Managing brand equity: Capitalizing on the value of a brand name, The Free Press, New York 1991.
2.Buil I. et al., A cross-national validation of the consumer-based brand equity scale, “Journal of Product & Brand Management” 2008, No. 17 (6).
3.Chin W. et al., A partial least squares latent variable modeling approach for measuring interaction effects: results from a Monte Carlo simulation study and voice mail emotion/adoption, “Information Systems Research” 2003, No. 14 (2).
4.Christodoulides G., de Chernatony L., Consumer-based brand equity conceptualisation and measurement: A literature review, “International Journal of Market Research” 2010, No. 52 (1).
5.Dębski M., Kreowanie silnej marki, PWE, Warszawa 2009.
6.Fornell C., Larcker D., Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error, “Journal of Marketing Research” 1981, No. 18 (1).
7.Hair Jr. J.F. et al., Multivariate data analysis, Pearson Education Limited, Harlow 2014.
8.Kall J., Kłeczek R., Sagan A., Zarządzanie marką, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2006.
9.Keller K.L., Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity, “Journal of Marketing” 1993, No. 57 (January).
10.Keller K.L., Lehmann D.R., Brands and branding: Research findings and future priorities, “Marketing Science” 2006, No. 25 (6).
11.Mącik R., Korba M., Wiarygodność pomiaru w badaniach mixed-mode: Porównanie efektów stosowania PAPI i CAWI, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu No. 96, Wrocław 2010.
12.Pappu R. et al., Consumer-based brand equity: Improving the measurement – empirical evidence, “Journal of Product & Brand Management” 2005, No. 14 (3).
13.Schivinski B., Dabrowski D., The consumer-based brand equity inventory: Scale construct and validation, „GUT FME Working Paper Series A. Gdansk (Poland): Gdansk University of Technology, Faculty of Management and Economics” 2014, No. 4 (22).
14.Schivinski B., Łukasik P., Rozwój badań nad kapitałem marki bazującym na konsumencie – przegląd literatury, “Marketing i Rynek” 2014, No. 11.
15.Yoo B., Donthu N., Developing and validating a multidimensional consumer-based brand equity scale, “Journal of Business Research” 2001, No. 52 (1).
16.Zeithaml V. A., Consumer perceptions of price, quality, and value: A means-end model and synthesis of evidence, “Journal of Marketing” 1988, No. 52 (July).