Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/1-18
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1
Kobiety w wydziałach logistyki policji

Autorzy: Beata A. Basińska
Politechnika Gdańska

Izabela Wiciak
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Słowa kluczowe: kobiety policja wydział logistyki wymagania organizacyjne
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (223-236)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie problemu nierównego traktowania kobiet i mężczyzn w policji. Przeanalizowano zmiany dotyczące zatrudnienia kobiet w policji oraz przedstawiono wyniki badania pilotażowego przeprowadzonego wśród funkcjonariuszy, kobiet i mężczyzn, zatrudnionych w dziale logistyki (n = 37). Wykorzystano kwestionariusz „Nierównowagi Wysiłki–Nagrody” do oceny subiektywnej oceny uciążliwości wymagań organizacyjnych oraz adekwatności otrzymywanych nagród. Rezultaty pokazały, że w badanej grupie nie ma istotnych różnic między kobietami i mężczyznami z uwagi na ocenę uciążliwości stawianych im wymagań organizacyjnych i otrzymywanych nagród. Wyjątkiem były większa uciążliwość barier organizacyjnych oraz niewystarczające uznanie ze strony przełożonych. Kobiety w zarządzaniu mają równe prawa i kompetencje, ale nierówne szanse. Oprócz stereotypów, w pracy nie ma znaczących różnic między kobietami a mężczyznami, które uzasadniałyby ich nierówne traktowanie. Zaprezentowano przykłady dobrych praktyk w tym obszarze.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Basińska B.A., Wiciak I., Zastosowanie aplikacji internetowych i e-learningu w zarządzaniu kompetencjami: studium przypadku, w: Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy, red. B.A. Basińska, I. Garnik, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2014.
2.Basińska B.A., Wilczek-Rużyczka E., The role of rewards and demands in burnout among surgical nurses, „International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health” 2013, Vol. 26 (4).
3.Basińska B.A., Zastosowanie psychologicznych metod doboru do służby w Policji, w: Rozwój potencjału społecznego organizacji, red. K. Dobrzański, E. Solarczyk-Ambrozik, Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie – Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, Koszalin–Poznań 2006.
4.Ferguson G.A., Takane Y., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
5.Fritz C.O., Morris P.E., Richler J.J., Effect size estimates: current use, calculations, and interpretation, „Journal of Experimental Psychology: General” 2012, Vol. 141 (1).
6.Janowska Z., Aspiracje kierownicze kobiet w życiu zawodowym, społecznym i politycznym, Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie z. 51, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013.
7.Kobiety w służbach mundurowych. Sukcesy, perspektywy, partnerstwo, folder V Kongresu Kobiet, 2013.
8.Kostera M., Organizacje i archetypy, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2010.
9.Kupczyk T., Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2009.
10.McCreary D.R., Thompson M.M., Development of two reliable and valid measures of stressors in policing: The operational and organizational police stress questionnaires, „International Journal of Stress Management” 2006, Vol. 13 (4).
11.Morash M., Kwak D-H., Haarr, R., Gender differences in the predictors of police stress, „Policing: An International Journal of Police Strategies & Management” 2006, Vol. 29 (3).
12.Pająk A., Psychospołeczne i żywieniowe czynniki ryzyka chorób układu krążenia. Założenia i cele projektu oraz metody badania przekrojowego, „Przegląd Lekarski” 2002, nr 59 (12).
13.Reszke I., Bezrobocie kobiet – stereotypy i realia, w: Co znaczy być kobietą w Polsce, red. A. Titkow, H. Domański, IFiS PAN, Warszawa 1995.
14.Rozkwitalska M., Basinska B.A., Job satisfaction in the multicultural environment of multinational corporations – using the positive approach to empower organizational success, „Baltic Journal of Management” 2015, Vol. 10 (3).
15.Szubińska B., Przywództwo kobiet we współczesnym świecie, w: Służba kobiet w formacjach mundurowych w XXI wieku, red. A. Skrabacz, Centralna Biblioteka Wojskowa, Warszawa 2008.
16.Trzcińska W., Od stu lat w mundurze – policjantki wczoraj i dziś, w: Służba kobiet w formacjach mundurowych w XXI wieku, red. A. Skrabacz, Centralna Biblioteka Wojskowa, Warszawa 2008.
17.Wiciak I., Basińska B.A., Wymagania zawodowe a wynagrodzenie w subiektywnej ocenie policjantów, Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie, z. 51, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013.
18.Włodarczyk D., Tobolska B., Wizerunek zawodu pielęgniarki z perspektywy lekarzy, pacjentów i pielęgniarek, „Medycyna Pracy” 2011, nr 62 (3).
19.Zimoń K., Genderowe lustro w Policji, „Niebieska Linia” 2003, nr 1.