Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Postawy nabywców finalnych wobec nowych produktów spożywczych

Autorzy: Sebastian Białoskurski
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Słowa kluczowe: trendy konsumenckie produkty spożywcze postawy nabywców nabywcy nowe produkty
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (11-22)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest identyfikacja postaw nabywców finalnych wobec nowych produktów spożywczych i współczesnych trendów związanych z konsumpcją żywności. Dokonano także weryfikacji opinii relatywnie niskiej akceptacji nowych produktów spożywczych przez nabywców finalnych. Artykuł składa się z części teoretycznej i empirycznej. W części empirycznej wykorzystano metodę badania ankietowego. Badania przeprowadzono wśród nabywców finalnych żywności, reprezentujących dwa województwa (lubelskie i mazowieckie). Wyniki przeprowadzonych badań dowodzą znacznego zainteresowania ankietowanych nowymi trendami konsumpcyjnymi. Ponadto, zdaniem respondentów najważniejszą przyczyną braku akceptacji niektórych nowych produktów jest wprowadzenie w nich tylko niewielkich zmian, co powoduje, że potencjalni nabywcy postrzegają te produkty jako bardzo podobne do już istniejących.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Hartman J., Heurystyka marketingu, „Marketing w Praktyce” 2009, nr 9.
2.Karliński K., Odkryj ważne i niezaspokojone, „Marketing w Praktyce” 2010, nr 7.
3.Kotler on marketing: how to create, win and dominate markets, www.altfeldinc.com/pdfs/Kotler.pdf.
4.Pogorzelski J., Pozycjonowanie produktu, PWE, Warszawa 2008.
5.Ries A., Trout J., 22 niezmienne prawa marketingu, PWE, Warszawa 2000.
6.Rutkowski K., Zaremba M., Koncepcja efektywnej obsługi klienta (ECR), w: Logistyka dystrybucji, red. K. Rutkowski, Difin, Warszawa 2002.