Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Wpływ segmentacji rynku na koncepcję produktu agroturystycznego

Autorzy: Maria Grzybek
Uniwersytet Rzeszowski

Wiesław Szopiński
Uniwersytet Rzeszowski
Słowa kluczowe: nabywca usług usługi agroturystystyka produkt segmentacja rynku
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:11 (165-175)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zmiany cywilizacyjne powodują, że wzrasta rola turystyki, która staje się jedną z gałęzi gospodarki dla wielu państw, w tym również Polski. W warunkach gospodarki rynkowej, gdzie sukces uzależniony jest od liczby sprzedanych produktów, szczególnego znaczenia nabiera proces segmentacji rynku nabywców usług agroturystycznych. Analizę tematu oparto na literaturze przedmiotu oraz na wynikach przeprowadzonych badań ankietowych wśród właścicieli gospodarstw agroturystycznych na terenie województwa podkarpackiego. Na podstawie informacji pochodzących ze źródeł wtórnych można wysunąć wniosek, że proces segmentacji jest istotnym elementem tworzenia produktu agroturystycznego. Analiza wyników przeprowadzonych badań ankietowych pozwala natomiast stwierdzić, że w praktyce właściciele badanych gospodarstw agroturystycznych nie tworzą swojego produktu z myślą o docelowej grupie klientów. Należy zatem przyjąć, że przyszłość należy do profesjonalnie przygotowanych ofert usług agroturystycznych stworzonych z myślą o konkretnej grupie nabywców.

Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Drzewiecki M., Agroturystyka. Założenia-uwarunkowania-działania, Instytut Wydawniczy Świadectwo, Bydgoszcz 1995.
2.Dudkiewicz D., Marketing usług turystycznych, ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2007.
3.Gaworecki W.W., Turystyka, PWE, Warszawa 2007.
4.Johann M., Segmentacja rynku usług turystycznych, „Marketing w Praktyce” 2000, nr 3.
5.Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1999.
6.Majewski J., Definiowanie terminu agroturystyka – pojęcia wąskie i szeroki, w: Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi, red. B. Sawicki, J. Bergiera, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Biała Podlaska 2005.
7.Marcinkiewicz C., Marketing usług turystycznych, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2005.
8.Meyer B., Obsługa ruchu turystycznego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
9.Middleton V.T.C., Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996.
10.Mruk H., Pilarczyk B., Sojkin B., Szulce H., Podstawy marketingu, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 1999.
11.Niezgoda A., Zmyślony P., Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003.
12.Sznajder M., Przezbórska L., Agroturystyka, PWE, Warszawa 2006.
13.Warmowska M., Kozłowski T., Czynniki rozwoju turystyki wiejskiej, „Problemy Turystyki i Hotelarstwa” 2005, z. 1(9).
14.Wyrwicz E., Turystyka na terenach wiejskich i agroturystyka, w: Turystyka w gminie i powiecie, red. A. Gordon, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003.