Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-17
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Związki między gromadzeniem, udostępnianiem i stosowaniem informacji rynkowych przy kształtowaniu nowych produktów

Autorzy: Dariusz Dąbrowski
Politechnika Gdańska
Słowa kluczowe: model nowy produkt udostępnianie informacji gromadzenie informacji informacje rynkowe
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (203-214)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie związków występujących między gromadzeniem, udostępnianiem i stosowaniem informacji rynkowych w kształtowaniu nowych produktów. Do osiągnięcia tego celu wykorzystano dane dotyczące 145 projektów wdrożenia nowych produktów, które pochodziły z próby losowo dobranych krajowych przedsiębiorstw wysokiej techniki, zatrudniających powyżej 49 osób. Analizę danych oparto na modelach równań strukturalnych, w ramach których weryfikowano model pomiarowy i modele strukturalne – z pełną i częściową mediacją. Do omówienia wyników przyjęto ten ostatni model, po zastosowaniu testu różnicy chi-kwadrat. Okazało się, że gromadzenie informacji rynkowych pozytywnie oddziałuje tak na ich stosowanie, jak i udostępnianie przy kształtowaniu nowych produktów. Otrzymane wyniki dotyczące modelu z częściową mediacją wskazały na brak efektu pośredniego między gromadzeniem i stosowaniem informacji przy przyjęciu udostępniania informacji jako zmiennej pośredniczącej.

Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Crawford C.M., Di Benedetto C.A., New products management, McGraw Hill Irwin, New York 2011.
2.Dąbrowski D., Informacje rynkowe w rozwoju nowych produktów, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2009.
3.Flakiewicz W., Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, C.H. Beck, Warszawa 2002.
4.Hair J.F., Black W.C.,. Babin B.J, Anderson R.E., Multivariate data analysis, Pearson Prentice Hall, Harlow 2010.
5.Hultink E.J., Talke K., Griffin A., Veldhuizen E., Market information processing in new product development: the impact of process interdependency and data quality, „IEEE Transactions on Engineering Management” 2011, Vol. 58, No. 2.
6.Kohli A.K., Jaworski B.J., Market orientation: the construct, research propositions, and managerial implications, „Journal of Marketing” 1990, Vol. 54, No. 4.
7.Konarski R., Modele równań strukturalnych. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.
8.Leonidou L.C., Theodosiou M., The export marketing information systems: an integration of the extant knowledge, „Journal of World Business” 2004, Vol. 31, No. 1.
9.Maltz E., Kohli A.K., Market intelligence dissemination cross functional boundaries, „Journal of Marketing Research” 1996, Vol. 33, No. 1.
10.Menon A., Varadarajan P.R., A model of marketing knowledge use within firms, „Journal of Marketing” 1992, Vol. 56, No. 4.
11.Mohr J., Nevin J. R., Communication strategies in marketing channels: a theoretical perspective, „Journal of Marketing” 1990, Vol. 54, No. 4.
12.Moorman Ch., Organizational market information processes: cultural antecedents and new product outcomes, „Journal of Marketing Research” 1995, Vol. 32, No. 8.
13.Muthen L.K., Muthen B.O., Mplus. Statistical analysis with latent variables. User’s guide, Muthen & Muthen, Los Angeles 2012.
14.Oleński J., Ekonomika informacji. Metody, PWE, Warszawa 2003.
15.Ottum B.D., Moore W.L, The role of market information in new product success/failure, „Journal of Product Innovation Management” 1997, Vol. 14, No. 4.
16.Sagan A., Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2004.
17.Stefanowicz B., Informacyjne systemy zarządzania. Przewodnik, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2007.
18.Sztemberg-Lewandowska M., Analiza czynnikowa w badaniach marketingowych, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008.