Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-26
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Inteligentny system transportowy w mieście na przykładzie Białegostoku

Autorzy: Ewelina Julita Tomaszewska
Politechnika Białostocka
Słowa kluczowe: inteligentny system transportowy smart city zarządzanie ruchem inteligentne miasto
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (317-330)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu inteligentnych systemów transportowych oraz prezentacja konkretnych rozwiązań na przykładzie Białegostoku. Miasta, które podejmują wdrażanie koncepcji smart city, przechodząc od strategii zrównoważonego rozwoju do strategii inteligentnego wzrostu, cechują się jednocześnie innowacyjnością zarządczą i stosowaniem innowacyjnych rozwiązań na swoim obszarze, dzięki czemu mogą skutecznie konkurować z innymi ośrodkami. Korzyści związane z ITS mogą osiągnąć mieszkańcy i przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta, jak również inni interesariusze. Efektami są m.in.: wzrost przepustowości ulic, obniżenie czasu podróży, poprawa obsługi klienta, a także ogólna poprawa bezpieczeństwa ruchu w mieście i zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Systemy te pozwalają zatem na złagodzenie problemów europejskiej polityki transportowej. Białystok w 2015 roku z powodzeniem uruchomiło inteligentny system transportowy obejmujący całe miasto, co stanowi istotny wyróżnik na tle kraju. Wdrożone rozwiązania mają na celu przede wszystkim utrzymywanie dużego udziału transportu zbiorowego w podziale zadań przewozowych. Do podstawowych zadań zaprezentowanego w artykule systemu należy zaliczyć przyspieszenie przejazdu środkami transportu publicznego, upłynnienie jazdy oraz optymalizację ruchu w mieście.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bach-Głowińska J., Inteligentna przestrzeń. Trzeci wymiar innowacyjności, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
2.Cichosz M., Nowicka K., Pluta-Zaremba A., Innowacje w zarządzaniu transportem w miastach, w: Innowacje w zarzadzaniu miastami w Polsce, red. M. Bryx, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2014.
3.Global Smart Cities Market 2015–2019, TechNavio-Infiniti Research Ltd, www.technavio.com/report/global-smart-cities-market-2015-2019.
4.Grant-Muller S., Usher M., Intelligent Transport Systems: The propensity for environmental and economic benefits, „Technological Forecasting & Social Change” 2014, Vol. 82.
5.http://polskiemiastoprzyszlosci.pl/.
6.Kaszubowski D., Oskarbski J., Sposoby wykorzystania rozwiązań telematycznych w tworzeniu zrównoważonych systemów transportu miejskiego, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2011, nr 12.
7.Koźlak A., Inteligentne systemy transportowe jako instrument poprawy efektywności transportu, „Logistyka” 2008, nr 2.
8.Łobiejko S., Miasto akceleratorem innowacji, w: Innowacje w zarzadzaniu miastami w Polsce, red. M. Bryx, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2014.
9.Mobilising Intelligent Transport Systems for EU cities, European Commission, Brussels 2013, http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/swd%282013%29527-communicat ion.pdf.
10.Nowicka K., Inteligentne systemy transportowe a zarządzanie miastem, w: Innowacje w zarzadzaniu miastami w Polsce, red. M. Bryx, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2014.
11.Prokop B., Białystok prekursorem zmian w organizacji transportu, http://portalkomunalny.pl/bialystok-prekursorem-zmian-w-organizacji-transportu-319685/.
12.Rozpoczynamy realizację systemu zarządzania ruchem w Białymstoku, www.siemens.pl/pl/press/news/rozpoczynamy-realizacje-systemu-zarzadzania-ruchem-w-bialymstoku.htm.
13.Ruch dobrze zarządzany – System Zarządzania Ruchem zaczyna pracę, www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/ruch-dobrze-zarzadzany--system-z.html.
14.Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa 2013, https://www.mir.gov.pl/media/3511/Strategia_Rozwoju_Transportu_do_2020_roku.pdf.
15.System na skrzyżowaniach wyłapuje piratów drogowych, http://wiadomosci.onet.pl/bialystok/system-na-skrzyzowaniach-wylapuje-piratow-drogow ych/jpx05e.
16.Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Inteligentne systemy transportowe w świetle europejskiej polityki transportowej, w: E-gospodarka w Polsce, Stan obecny i perspektywy rozwoju, cz. I, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 597, Ekonomiczne Problemy
17.www.cupt.gov.pl/index.php?id=240&strona=2.
18.Zalewska-Bochenko A., Białostocka Karta Miejska jako element społeczeństwa informacyjnego w Białymstoku, „Studia Informatica” 2012, nr 29.