Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-31
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Czynniki wpływające na wybór miejsca dokonywania zakupu na rynku serów żółtych na przykładzie serów długodojrzewających

Autorzy: Marek Angowski
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Katarzyna Domańska
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Słowa kluczowe: nabywca wybory konsumenckie preferencje nabywców sery długodojrzewające miejsce zakupów
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (385-398)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki wyboru miejsca zakupów serów żółtych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki serów długodojrzewajacych. Wiedza na temat czynników kształtujących wybory konsumenckie jest kluczowa w obliczu konkurencyjnego rynku i może stać się podstawą budowania skutecznej przewagi konkurencyjnej. Część empiryczna oparta jest na analizach statystycznych wyników badania ankietowego. Przeprowadzone badanie wykazało nieznaczne różnice w postrzeganiu miejsc zakupów przez nabywców kupujących i niekupujących serów długodojrzewajacych.

Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartosik-Purgat M., Kulturowe uwarunkowania zachowań konsumentów na przykładzie młodych Europejczyków, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011.
2.Bartosik-Purgat M., Zwyczaje zakupowe młodych Europejczyków – wybór sklepu i jego determinanty, „Marketing i Rynek” 2014, nr 4.
3.Chojnacka U., Sery długodojrzewające: Szlachetny smak na talerzu, „Forum Mleczarskie”, www.forummleczarskie.pl/RAPORTY/371/sery-dlugodojrzewajace.
4.Esjberg L. et al., An integrative conceptual framework for analyzing customer satisfaction with shopping trip experiences in grocery retailing, „Journal of Retailing and Customer Services” 2012, Vol. 19, Iss. 4.
5.Gąsior M., Czynniki wpływające na wybór przez konsumenta miejsca dokonania zakupu produktów rynku IT, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Orientacja na klienta na konkurencyjnym rynku, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwers
6.Gdzie Polacy kupują świeżą żywność?, Raport Nielsen Polska, marzec 2013, www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/eu/nielseninsights/pdfs/Nielsen%20Global%20Fresh%20Foods%20Report%20March%202013%20Poland%20PL.pdf.
7.Gensler S. et al., Understanding consumers’ multichannel choices across the different stages of the buying process, „Marketing Letters” 2012, Vol. 23, Iss. 4.
8.Grazia A., Consumers’ preferences for a local food product: a real choice experiment, „Empirical Economics” 2014, Vol. 47, Iss. 1.
9.Jacobs S. et al., Exploring consumers’ preferences with regard to department and specialist food stores, „International Journal of Consumer Studies” 2010, Vol. 34, Iss. 2.
10.Khan M., Consumer behaviour and advertising management, New Age International (P) Limited, New Delhi 2006.
11.Kocham sery, Fanpage SM Spomlek w Radzyniu Podlaskim, https://pl-pl.facebook.com/KochamSery.
12.Lahne J. et al., Consumer sensory perception of cheese depends on context: A study using comment analysis and linear mixed models, „Food Quality and Preference” 2014, Vol. 32.
13.Lipowski M., Angowski M., Zachowania rynkowe nabywców produktów żywnościowych w sklepach dyskontowych, „Handel Wewnętrzny” 2014, nr 2 (349).
14.Mącik R., Technologie informacyjne i komunikacyjne jako moderator procesów podejmowania decyzji zakupu przez konsumentów, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013.
15.Murray J., Delahunty C.M.: Mapping consumer preference for the sensory and packaging attributes of Cheddar cheese, „Food Quality and Preference”, 2000, Vol. 11, Iss. 5.
16.Nowak M. et al., Ocena ważności cech sera twardego i miejsca jego zakupu w opiniach konsumentów z Holandii, Niemiec i Polski, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” 2013, nr 5 (90).
17.Olewnicki D., Gunerka L., Golański B., Preferencje konsumentów dotyczące miejsc zakupu oraz opakowań na detalicznym rynku owoców i warzyw, „Logistyka” 2012, nr 4.
18.Produkcja wyrobów przemysłowych w 2013 r., GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/przemysl/produkcja-wyrobow-przemyslowych-w-2013-r-,3,11.html.
19.Soboń E., Rynek sera w Polsce, Toruń 2014, www.apbiznes.pl/wp-content/uploads/2014/10/Nielsen_Rynek-Sera-w-Polsce_Ewa-Sobo%C5%84.pdf.
20.Szwacka J., Kierunki zmian na rynku żywnościowym w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 62, Warszawa 2007.
21.Tyszka T., Psychologia ekonomiczna, GWP, Gdańsk 2004.
22.Urban S., Michałowska M., Czynniki wpływające na zachowania konsumentów w zakresie wyboru targowisk jako miejsca zakupu produktów konsumpcyjnych na przykładzie województwa lubuskiego, „Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich” 2013, t. 100
23.Wel C. et al., Important determinant of consumers’ retail selection decision in Malaysia, „World Review of Business Research” 2012, Vol. 2, No. 2.
24.Znaczenie handlu w gospodarce narodowej. Wybrane aspekty, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, www.pohid.pl/pdf/Znaczenie%20handlu%20w%20 gospodarce%20narodowej.pdf.