Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-32
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Zastosowanie cross-dockingu w logistyce dystrybucji na przykładzie firmy InPost

Autorzy: Mirosław Antonowicz
Akademia Leona Koźmińskiego

Artur Kikuła
Dyrektor Operacyjny In Post Polska
Słowa kluczowe: modele magazynów wymagania klientów operator pocztowy logistyka dystrybucji cross-docking
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (399-410)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie rozwiązania cross-dockingowego stosowanego w praktyce rynkowej operatorów logistycznych będącego odpowiedzią na rosnące wymagania klientów i konkurencję. Autorzy do osiągnięcia celu zastosowali kwerendę tematycznie dobranej literatury oraz analizę przypadku operatora logistycznego. W artykule przedstawiono podstawowe modele magazynów wykorzystywanych przy zastosowaniu metody cross-dockingu. Mechanizm działania rozwiązania cross-dockingowego scharakteryzowano na przykładzie operatora InPost. Rozwiązanie cross-dockingowe staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem w praktyce biznesowej z uwagi na efekty możliwe do osiągnięcia w postaci redukcji kosztów, np. kompletacji zamówień oraz osiąganie w wyniku zastosowania tego rozwiązania przewagi konkurencyjnej w stosunku do operatorów stosujących tradycyjne mechanizmy dostawy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antonowicz M., Rola cross-dockingu w logistyce i transporcie, w: Efektywność transportu w teorii i praktyce, red. M. Michałowska, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2010.
2.Bartholdi J.J., Hackman S.T., Warehouse and distribution science, www.warehouse-science.com/.
3.Bozarth C., Handfield R., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Wyd. Helion, Gliwice 2007.
4.Fechner I., Kaczmarek M., Metodyka przeładunku kompletacyjnego, „Logistyka” 2009, nr 2.
5.Kikuła A., Cross-docking w praktycznej działalności gospodarczej na przykładzie firmy kurierskiej, praca niepublikowana, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2014.
6.Lewczuk K., Wybrane aspekty projektowania terminali cross-dockingowych, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport, nr 97, Warszawa 2013.
7.Przeładunek kompletacyjny, www.logistyka.net.pl/slownik/main.
8.Schary B.P., Skjot-Larsen T., Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
9.Shiguemoto A.L., Cavalcante Netto U.S., Bauab G.H., An efficient hybrid meta-heuristic for a cross-docking system with temporary storage, „International Journal of Production Research” 2014, Vol. 52, Iss. 4.
10.Soni P., Managing Walmart’s supply chain – cross-docking and other tools, http://marketrealist.com/2015/02/managing-walmarts-supply-chain-cross-docking-tools/.
11.Wen M., Larsen J., Clausen J., Cordeau J.F., Laporte G., Vehicle routing with cross-docking, „Journal of the Operational Research Society” 2009, Vol. 60, No. 12.
12.Zbroniec A., Zając P., Studium uwarunkowań organizacyjno-procesowych dla tworzenia logistycznie zintegrowanych układów magazynowania cross-docking w systemach dystrybucji, „Logistyka” 2011, nr 3.