Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.40-01
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 867 PZFiM nr 40
Statystyczna analiza rozwoju regionalnego w Polsce

Autorzy: Rafał Klóska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: rozwój regionalny porządkowanie liniowe analiza statystyczna analiza wielowymiarowa
Rok wydania:2015
Liczba stron:212 (9-220)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rozwój regionalny jest złożoną kategorią ekonomiczną. Niejednoznaczność jej pomiaru będąca konsekwencją problemów z kwantyfikacją obszaru badawczego, jak również trudności wynikających z braku lub ograniczonej dostępności określonych danych empirycznych, stanowi wyzwanie metodyczne i sprawia, że środowiska naukowe oraz służby statystyki publicznej odgrywają istotną rolę w rozpoznawaniu tego zagadnienia. Niezwykle przydatne okazują się tu metody ilościowe, w szczególności metody statystycznej analizy wielowymiarowej (SAW). W artykule, wykorzystując możliwości informacyjne ogólnodostępnych baz danych GUS, zaproponowano zestaw wskaźników rozwoju  regionalnego w Polsce, przy czym region utożsamiany jest z każdym z szesnastu istniejących województw. Używając wybrane metody SAW, analizie poddano zmiany w tym zakresie w ostatnich latach w Polsce wraz z oceną podobieństwa wyników w czasie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Innovation Union Scoreboard 2013, European Union, Belgium 2013.
2.Jajuga K., Statystyka ekonomicznych zjawisk złożonych – wykrywanie i analiza niejednorodnych rozkładów wielowymiarowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 371, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1987.
3.Klóska R., Innowacyjność jako determinanta rozwoju regionalnego w Polsce, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015.
4.Klóska R., Rozwój regionalny w Polsce – studium teoretyczno-badawcze, w: Kompetencje, wiedza, umiejętności. Teoria i praktyka w rozwoju nauki, społeczeństwa i gospodarki, red. L. Woszczek, T. Grabiński, A. Tabor, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2014.
5.Korenik S., Rozwój regionalny – nowe tendencje, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1016, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004.
6.Kudłacz T., Programowanie rozwoju regionalnego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
7.Kuszewski T., Sielska A., Użyteczna sztuka rankingów ekonomiczno-społecznych, „Współczesna Ekonomia” 2010, nr 1.
8.Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strahl, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006.
9.Sokołowski A., Wybrane zagadnienia pomiaru i ważenia cech w taksonomii, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 203, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 1984.
10.Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z wykorzystaniem programu STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. I, StatSoft, Kraków 2006.
11.Walesiak M., Statystyczna analiza wielowymiarowa w badaniach marketingowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 654, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1993.
12.Walesiak M., Zagadnienie oceny podobieństwa zbioru obiektów w czasie w syntetycznych badaniach porównawczych, „Przegląd Statystyczny” 1993, z. 1.