Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.40-03
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 867 PZFiM nr 40
Sustainable City Marketing: a Modern Management Model
(Zrównoważony marketing miasta: nowoczesny model zarządzania)

Autorzy: Agnieszka Łukasiewicz-Kamińska
Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój marketing zrównoważony miasta zarządzanie
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (33-42)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest teoretyczna rekonstrukcja założeń koncepcji marketingu zrównoważonego miasta, jako nowoczesnego modelu zarządzania, przeprowadzona na podstawie badania literaturowego. Została również przedstawiona koncepcja zrównoważonego rozwoju stanowiąca podstawę dla marketingu zrównoważonego. Koncepcja zrównoważonego rozwoju jest odpowiedzią na współczesne globalne problemy ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Stała się uznawaną w świecie zasadą na prawie wszystkich szczeblach administracji oraz w praktyce działania firm. Marketing zrównoważony jest koncepcją zarządzania będącą wyrazem implementacji zasad zrównoważonego rozwoju w marketingu. Zrównoważony marketing powinien być trwale wpisany do strategii, stanowić ważne narzędzie w zarządzaniu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Constitution of the Republic of Poland 1997, Chapter I, Article 5.
2.Hunt S., Sustainable marketing, equity, and economic growth: a resource-advantage, economic freedom approach, “Journal of the Academy of Marketing Science” 2011, Vol. 39, No. 1.
3.Jastrzębska E., Wprowadzenie do koncepcji CSR i zrównoważonego rozwoju, in: Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli, ed. J. Reichel, FOB, MG, Warszawa 2011.
4.Kozielski R., Jeszcze szybsze zmiany czyli przyszłość marketingu, http://biznes.pl/magazyny/marketing/jeszcze-szybsze-zmiany-czyli-przyszlosc-marketingu/dhkket.
5.Lustyk D., Społeczna odpowiedzialność biznesu w kreowaniu wizerunku miasta, w: Kreowanie wizerunku miast, eds. A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011.
6.Łukasiewicz-Kamińska A., Wpływ działalności sektora bankowego na zrównoważony rozwój, in: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, No. 37. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014.
7.Martin D., Schouten J., Sustainable marketing, Prentice Hall, Boston 2012.
8.Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2010.
9.Rudawska E., Marketing zrównoważony – nowe oblicze kapitalizmu? „Ekonomia = Economics” No. 3 (24), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
10.Unesco a zrównoważony rozwój, http://www.unesco.pl/edukacja/dekada-edukacji-nt-zrownowazonego-rozwoju/unesco-a-zrownowazony-rozwoj.
11.Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, DzU z 2001, No. 62, item 627.
12.Wilk I., Aktywność marketingowa przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju, in: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Orientacja marketingowa jednostek samorządu terytorialnego i instytucji publicznych, ed. A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego No. 775, Problemy Zarządzania, finansów i Marketingu No. 30, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
13.www.republika.pl/edukacja–humanitarna/pdf/przew_agenda_21.pdf.
14.Zaremba-Warnke S., Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako determinanta przeobrażeń marketingu, in: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wieloaspektowość problemów marketingu w jednostkach samorządu terytorialnego i instytucjach publicznych, ed. A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego No. 824, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu No. 35, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.