Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.40-17
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 867 PZFiM nr 40
Social media w komunikacji marketingowej wykorzystywane przez polskie urzędy wojewódzkie w promocji zdrowia

Autorzy: Tomasz Holecki
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Katarzyna Lar
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Magdalena Syrkiewicz-Świtała
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Słowa kluczowe: social media marketing urzędy wojewódzkie promocja zdrowia media społecznościowe komunikacja marketingowa
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (207-216)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rozwój mediów społecznościowych wprowadza do komunikacji marketingowej nowe możliwości i wyzwania. Samorządy terytorialne odpowiedzialne za sprawną prozdrowotną komunikację w regionie zmuszone są do sięgania po współczesne źródła i kanały komunikacji. Celem badania było ustalenie, czy polskie urzędy wojewódzkie wykorzystują media społecznościowe w komunikacji marketingowej na rzecz promocji zdrowia. Badaniem objęto 13 urzędów wojewódzkich. Zastosowano metodę CAWI i CATI przy użyciu autorskiego kwestionariusza ankiety. Analizę danych poddano standardowym metodom statystycznym. Wszystkie badane urzędy wojewódzkie angażują się w działania dotyczące promocji zdrowia i chętnie wykorzystują media społecznościowe w komunikacji marketingowej na rzecz promocji zdrowia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czupryna A., Poździoch S., Ryś A., Włodarczyk W.C., Zdrowie publiczne, Vesalius, Kraków 2001.
2.Internauci 2014, Komunikat z badań CBOS nr 82, Warszawa 2014, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_082_14.PDF.
3.Karski J.B., Promocja zdrowia (wybrane materiały źródłowe i dokumenty podstawowe), Centrum Metodyczne Doskonalenia Nauczycieli Średniego Szkolnictwa Medycznego, Warszawa 1992.
4.Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015, załącznik do Uchwały nr 90/2007 Rady Ministrów z 15 maja 2007 roku.
5.Syrkiewicz-Świtała M., Świtała R., Social media marketing jako współczesna koncepcja komunikowania się jednostek ochrony zdrowia z otoczeniem, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie nr 5, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.
6.Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie z 23 stycznia 2009 r., DzU z 2009, nr 31, poz. 206.
7.Ustawa z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, DzU z 1998, nr 133, poz. 872.
8.Ustawa z 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia, DzU z 2009, nr 52, poz. 419.
9.Wysoki J., Miller M., Paradygmat Lalonde’a, Światowa Organizacja Zdrowia i nowe zdrowie publiczne, „Przegląd Epidemiologiczny” 2003, t. 57, nr 3.