Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.39-11
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 866 PZFiM nr 39
Kreatywność w marketingu produktów sektora przemysłów kreatywnych

Autorzy: Sławomir Kotylak
Uniwersytet Zielonogórski
Słowa kluczowe: twórcze myślenie kreatywność produkt marketing przemysł kreatywny
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (133-142)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Twórcze podejście i poszukiwanie nowych, innowacyjnych rozwiązań, to cechy działania towarzyszące pragnieniu rozwoju. Można zatem stwierdzić, że motorem napędowym cywilizacji od zawsze były pomysły. Nie inaczej jest i dziś, w epoce postindustrialnej. Współczesny rozwój nowoczesnych gospodarek utożsamiany jest z ograniczeniem pracy fizycznej w czystej postaci na rzecz prac opartych na kreatywności i wiedzy wspartej automatyzacją procesów. W artykule autor stara się odpowiedzieć na pytanie, czy produkty oferowane przez sektor przemysłów kreatywnych – same w sobie uwarunkowane pierwiastkiem kreatywności – wymagają kreatywnego marketingu. Dla potrzeb opracowania zastosowano podejścia badawcze takie jak: podejście funkcjonalne, metodyka analizy funkcjonalnej, analiza porównawcza, podejście eksperckie, benchmarking. Główna konkluzja, będąca elementem przeprowadzonej analizy, zawarta jest w stwierdzeniu, że najbardziej kreatywny produkt wymaga szczególnie kreatywnego marketingu, gdyż „sposób podania dania nie może ustępować jego wyrafinowaniu”.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych, Raport Ecorys na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2009.
2.Creative economy report 2010: a feasible development option, Embargo, New York 2010.
3.Czaplewski M., E-biznes jako kierunek doskonalenia usług ubezpieczeń gospodarczych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2007.
4.Drucker P.F., The practice of management, Harper Collins, New York 1959.
5.Flew T., Beyond ad hocery: defining creative industries, artykuł zaprezentowany na konferencji Cultural Sites, Cultural Theory, Cultural Policy, The 2nd International Conference on Cultural Policy Research, Welington, New Zealand, 23–26.01.2002, http://eprints.qut.edu.au/256/1/Flew_beyond.pdf.
6.Florida R., Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
7.Florida R., Cities and the creative class, Routledge, New York 2005.
8.Kasprzak R., 1+1=3! Wywiad z dr Rafałem Kasprzakiem, w: Creative Poland – Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Polskiego Przemysłu Kreatywnego, http://purpose.com.pl/purpose_files/File/Newsletter-2013-CreativePoland.pdf.
9.Kotylak S., Analiza wybranych segmentów branży elektronicznej rozrywki jako elementów rozwoju przemysłu kreatywnego w Polsce, w: Cyfryzacja i wirtualizacja gospodarki, red. M. Pluciński, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 852, Ekonomiczne Problemy Usług nr 117, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015.
10.Kuczera K., Ewolucja pojęcia wirtualności, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2011, nr 9.
11.Lewandowski P., Mućk J., Skrok Ł., Znaczenie gospodarcze sektora kultury, Instytut Badań Kulturalnych, Warszawa 2010.