Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.39-17
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 866 PZFiM nr 39
Relacje między uczestnikami łańcucha dostaw żywności – ocena stanu i działań podejmowanych dla ograniczania nieuczciwych praktyk handlowych

Autorzy: Urszula Kłosiewicz-Górecka
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie
Słowa kluczowe: nieuczciwość praktyki handlowe sieci handlowe żywność łańcuch dostaw partnerzy biznesowi relacje biznesowe
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (205-216)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena relacji między partnerami biznesowymi w łańcuchach dostaw żywności oraz identyfikacja i ocena działań podejmowanych w kraju i Unii Europejskiej w celu ograniczania nieuczciwych praktyk handlowych. Zakresem analizy objęto relacje zachodzące między przedsiębiorstwami przemysłu spożywczego a sieciowymi przedsiębiorstwami handlowymi własności krajowej i zagranicznej oraz przedsiębiorstwami hurtu żywnością. Zidentyfikowano korzyści dostawców ze współpracy z sieciami handlowymi; nieuczciwe praktyki handlowe, jakich dopuszczają się sieci oraz działania podejmowane dla ich ograniczenia. Analizą objęto okres od połowy lat 90. XX wieku do początku 2015 roku. Artykuł przygotowano na podstawie literatury przedmiotu, w tym wyników badań empirycznych przeprowadzonych w Polsce wśród przedstawicieli handlu i przemysłu spożywczego a także wyników badań zrealizowanych na potrzeby Parlamentu Europejskiego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.1st Annual report. The Supply Chain Initiative. Together for good trading practices, Bruksela 2015.
2.Andrzej Faliński, dyrektor POHiD: Decyzja TK zmienia klimat debaty handlu z dostawcami, www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/decyzja-trybunalu-konstytucyjnego-zmienia-klimat-debaty-handlu-z-dostawcami,106910.html.
3.Handel wewnętrzny w Polsce 1989–2009, red. U. Kłosiewicz-Górecka, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2009.
4.Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego i Komitetu Regionów. Utworzenie Europejskiego Planu Działania na rzecz sektora detalicznego, Komisja Europejska, Bruksela 2013.
5.Polska 2001. Raport o stanie handlu wewnętrznego, red. U. Kłosiewicz-Górecka, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2001.
6.Śmigielska G., Kreowanie przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2007.
7.Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, DzU z 1993, nr 47, poz. 211.
8.W temacie opłat półkowych nic się nie zmieniło, www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/w-temacie-oplat-polkowych-nic-sie-nie-zmienilo,107493.html.
9.Współpraca różnych grup przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem małych i dużych przedsiębiorstw, red. U. Kłosiewicz-Górecka, opracowanie wykonane na zlecenie Polskiej Organizacji Handlu Dystrybucji, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2011.
10.Zielona Księga w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych i niespożywczych między przedsiębiorstwami, Komisja Europejska PL, Bruksela 31.01.2013 r. COM (2013) 37 final.