Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.39-20
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 866 PZFiM nr 39
Wpływ wejścia nowego podmiotu do lubelskiego sektora centrów handlowych na sposób postrzegania aktualnych graczy rynkowych

Autorzy: Łukasz Skowron
Politechnika Lubelska
Słowa kluczowe: satysfakcja klientów centra handlowe modelowanie ścieżkowe konkurencja
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (245-256)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych autora odnoszące się do procesu kształtowania satysfakcji klientów lubelskiego sektora centrów handlowych. Badania przeprowadzono na próbie ponad 2000 klientów w dwóch okresach badawczych (rok 2013 i 2014 po około 1000 klientów w każdym okresie sprawozdawczym). W okresie między wykonanymi badaniami w omawianym sektorze doszło do zaostrzenia konkurencji przez pojawienie się nowego gracza rynkowego (co spowodowało zwiększenie liczby dużych centrów handlowych w badanym mieście z 3 do 4). Dzięki przeprowadzonym analizom możliwe było wykazanie, jak pojawienie się nowego podmiotu rynkowego wpływa na ocenę przez potencjalnych klientów poszczególnych aspektów funkcjonowania omawianych podmiotów oraz ogólnego procesu kształtowania zjawiska ich satysfakcji i lojalności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chin W.W. The partial least squares approach to structural equation modelling, w: Modern methods for business research, red. G.A. Marcoulides, Lawrence Erlbaum, New Jersey 1998.
2.Chin W.W., Marcolin B.L., Newsted P.N., A partial least squares approach for measuring interaction effects: Results from a Monte Carlo simulation study and an electronic mail emotion/adoption study, „Information Systems Research” 2003, Vol. 14, Iss. 2.
3.Henseler J., Ringle C.M., Sinkovics R.R., The use of partial least squares path modeling in international marketing, „Advances in International Marketing” 2009, Vol. 20.
4.Kristensen K., Eskildsen J., Design of PLS-Based Satisfaction Studies, w: Handbook of Partial Least Squares, red. V.E. Vinzi, W.W. Chin, J. Henseler, H. Wang, Springer Handbooks of Computational Statistics, Springer, 2010.
5.Skowron Ł., Satysfakcja i lojalność klienta – ujęcie modelowe i wyniki badań, w: Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, red. B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, Poltext, Warszawa 2010.
6.Skowron Ł., Modele ścieżkowe jako przykładowe metody badania satysfakcji i lojalności klientów, w: Marketing przyszłości – Trendy. Strategie. Instrumenty, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 594, Ekonomiczne Problemy Usług nr 54, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
7.Skowron Ł., Wykorzystanie modelu EPSI w badaniach lojalności klienta usług banko-wych w wybranych krajach Unii Europejskiej, w: Badania marketingowe – skuteczność w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. K. Mazurek-Łopacińska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 97, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010.
8.Skowron Ł., Zastosowanie modelowania ścieżkowego do wyznaczania przebiegu procesu lojalnościowego wśród klientów lubelskich centrów handlowych, w: Badania marketingowe – nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku, red. K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 336, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2014.