Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.38-16
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 865 PZFiM nr 38
Polityka kreowania prozdrowotnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży

Autorzy: Katarzyna Szalonka
Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe: profilaktyka młodzież dzieci zdrowie człowieka styl życia
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (171-182)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Narodowy Program Zdrowia realizowany od 1996 roku ma na celu poprawę stanu zdrowia Polaków oraz kreowanie prozdrowotnego stylu życia. Zdrowie człowieka jest determinowane prawidłową dietą, aktywnością fizyczną, higieną osobistą, umiejętnością zagospodarowania wolnego czasu i walki ze stresem, stosowaniem profilaktyki, racjonalną konsumpcją leków. Zdrowie jest traktowane jako kapitał społeczny, jako dobro konsumpcyjne i inwestycyjne. W pierwszej dekadzie XXI wieku Grossman zaproponował kreowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży na Dolnym Śląsku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dahlgren G., Whitehead M., Policies and strategies to promote equity in health, Wyd. Institute for Future Studies, Stockholm 1991.
2.Folland S., Goodman A.C., Stano M., Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
3.Grossman M. The demand for health, 30 years later: A very personal retrospective and prospective reflection, „Journal of Health Economics” 2004, Vol. 23.
4.Grossman M., On the concept of health capital and demand for health, „Journal of Political Economy” 1972, Vol. 80, Iss. 2.
5.Kotler Ph., Keller K.L, Marketing, Wyd. Rebis, Poznań 2014.
6.Lalonde M., A new perspective on the health of Canadians. Ottawa 1974, Minister of Supply and Services Canada, www.phac-aspc.gcca/ph-sp/pdf/perspect-eng.pdf.
7.Narodowy program wyrównywania dostępności do profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego Polkard, www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/programy-zdrowotne/wykaz-programow/narodowy-program-wyrownywania-dostpnoci-do-profilaktyki-i-leczenia-chorob-ukadu-sercowo-naczyniowego-polkard.
8.Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015, Załącznik do Uchwały nr 90/2007 Rady Ministrów z 15 maja 2007r. www.mz.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0020/12494/zal_urm_npz_90_15052007p.pdf.
9.Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/programy-zdrowotne/wykaz-programow/narodowy-program-zwalczania-chorob-nowotworowych.
10.Nosko J., Zachowania zdrowotne i zdrowie publiczne. Aspekty historyczno-kulturowe, Wyd. Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź 2005.
11.Ponczek D., Olszowy I., Styl życia młodzieży i jego wpływ na zdrowie, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2012, nr 93.
12.Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the International Health Conference, New York, 19–22 June 1946; signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States. Official Records of the World Health Organization, No. 2.
13.Prochaska J.J., Sallis J.F., Long B., A physical activity screening measure for use with adolescents in primary care, „Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine” 2001, Vol. 1551.
14.Synowiec-Piłat M., Promocja zdrowia i profilaktyka onkologiczna w działaniach organizacji pozarządowych, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2009.
15.Wojtyła A., Kapka-Skrzypczak L., Paprzycki P., Diatczyk J., Bylina J., Zachowania zdrowotne młodzieży. Raport, Instytut Medycyny Wsi, Lublin 2011.
16.Wyniki badań HBSC 2010. Raport techniczny, red. J. Mazur, A. Małkowska-Szkutnik, Wyd. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2011, www.wsse.webserwer.pl/UserFiles/wsse/File/OSW_N_STR/Trzymaj%20Forme/Materia%C5%82y%20pomocnicze%20w%20realizacji%20programu/Zachowania%20zdrowotne%20dzieci%20w%20wieku%20szkolnym_raport%20techniczny%20z%20badan %20HBSC%202010.pdf.
17.Zadworna-Cieślak M., Ogińska-Bulik N., Zachowania zdrowotne młodzieży – uwarunkowania podmiotowe i rodzinne, Difin, Warszawa, 2011.