Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.38-18
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 865 PZFiM nr 38
Seniorzy jako segment konsumencki w usługach gastronomicznych

Autorzy: Romuald Zabrocki
Akademia Morska w Gdyni
Słowa kluczowe: usługi żywieniowe gastronomia zachowania konsumenckie segmentacja seniorzy
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (193-206)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano specyfikę i znaczenie seniorów jako istotnego segmentu na rynku, w tym rynku usług żywieniowych. Wskazano na społeczną rolę i wzrost znaczenia usług gastronomicznych wobec tego segmentu odbiorców. Zaprezentowano wyniki badań obrazujących postawy i zachowania ludzi starszych na rynku gastronomicznym. Stwierdzono wzrastające znaczenie usług żywieniowych w życiu seniorów. Mimo to dostosowanie gastronomii w Polsce do potrzeb i oczekiwań ludzi starszych jest niezadowalające. Traktowanie przez usługodawców tego segmentu konsumentów w sposób marginalny, przy wzrastającej tendencji starzenia się społeczeństw, wydaje się być poważnym błędem z punktu widzenia strategicznego i marketingowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Babicz-Zielińska E., Studia nad preferencjami pokarmowymi oraz determinantami wyboru żywności w wybranych grupach konsumenckich, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, Gdynia 1999.
2.Bombol M., Słaby T., Konsument 55+wyzwaniem dla rynku, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2011.
3.Bondos I., Dlaczego seniorzy stanowią wyzwanie dla marketingu?, „Marketing w Praktyce” 2013, nr 3.
4.Fűrst T., Connors M., Bisogni C.A., Sobal J., Winter Falk L., Food choice: a conceptual model of the process, „Appetite” 1996, No. 3.
5.Klimczuk A., Transfer technologii w kształtowaniu srebrnej gospodarki, w: Transfer wiedzy w ekonomii i zarządzaniu, red. M. Grzybowski, Wyd. Uczelniane Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2011.
6.Kołodziejska M., Obiecujący rynek, „Marketing w Praktyce” 2012, nr 8.
7.Kotler Ph., Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
8.Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003.
9.Szukalski P., Osoby starsze na rynku dóbr i usług. Bariery realizacji praw konsumenckich, w: Aktywne starzenie się – Przeciwdziałanie barierom, red. P. Szukalski, B. Szatur-Jaworska, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
10.Zalega T., Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI wieku, „Konsumpcja i Rozwój” 2013, nr 2.
11.Zalega T., Konsumpcja. Determinanty. Teorie. Modele, PWE, Warszawa 2012.